header image

Odluka o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje SPORTA

08.12.2017.
blog image

Saglasno članu 11 i 12, a na osnovu člana 87 Zakona o sportu (»Službeni list CG«, br. 36/11 i 36/13), člana 30 Statuta Opštine Kotor (»Službeni list CG«- Opštinski propisi,br.03/04), na sjednici održanoj 08.12.2017. god. Skupština opštine Kotor donijela je ODLUKU  o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje SPORTA Prilog:Odluka o finansiranju sportaIzvještaj sa javne rasprave

18.04.2019. Download

18.04.2019. Download