header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU URBANISTIČKOG PROJEKTA POSLOVNO-STAMBENE ZONE ŠKALJARI I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA URBANISTIČKI PROJEKAT POSLOVNO-STAMBENE ZONE ŠKALJARI

22.01.2016.
blog image

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-660 od 22.01.2016.godine, utvrđen je Nacrt Urbanističkog projekta poslovno-stambene zone Škaljari i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Javna rasprava će trajati od 25.01.2016.godine do 9.02.2016.godine.U toku javne rasprave, radi javnog uvida javnosti i zainteresovane javnosti, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora u zahvatu Urbanističkog projekta poslovno-stambene zone Škaljari, mogu izvršiti uvid u Elaborat Plana, kao i u Elaborat Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Urbanističkog projekta poslovno-stambene zone Škaljari u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.U prostorijama Sekretarijata za urbanizam svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 11,00 časova.Programom sprovođenja javne rasprave planiran je radni sastanak uz prisustvo obrađivača Plana na kome će stručni tim obrađivača obrazložiti predložena planska rješenja i davati odgovore na moguća pitanja učesnika.Centralna tribina sa obrađivačem plana i predstavnicima Sekretarijata za urbanizam je planiran za utorak, 08.02.2016.godine, sa početkom u 10,00 časova u palati Bizanti.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predložena planska rješenja mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 13.02.2016.god., u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.
Subjekti koji treba da uzmu učešća u javnoj raspravi po Urbanističkog projekta poslovno-stambene zone Škaljari su: stanovnici i zainteresovani korisnici prostora sa područja iz obuhvata Plana, klubovi odbornika, javna preduzeća koja upravljaju infrastrukturnim sistemima i svi ostali zainteresovani subjekti.
Kompletan Nacrt Urbanističkog projekta poslovno-stambene zone Škaljari, kao i u Elaborat Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Urbanističkog projekta poslovno-stambene zone Škaljari stavljen je na sajt Opštine Kotor (www.kotor.me).
Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja, jednog dnevnog štampanog medija i na sajtu Opštine Kotor (www.kotor.me).
Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na broj telefona: 032/325-868 i 325-860, lokal 226 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

PRILOG:

Odluka o utvrđivanju Nacrta Urbanističkog projekta poslovno-stambene zone Škaljari
Urbanistički projekat poslovno-stambene zone Škaljari - Nacrt plana
Grafika
SPU za UP Šlaljari

SEKRETAR
Slavica Vojinović