header image

Informacioni centar

Informacioni centar vrši poslove koji se odnose na organizovanje, planiranje i realizaciju informacionog sistema Opštine.

  • organizuje funkcionisanje službe informatike za organe lokalne uprave, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u Opštini;
  • planira i učestvuje u projektovanju, inplementaciji i realizaciji informacionog sistema u Opštini, izrađuje plan, predlaže i organizuje uvođenje novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih, ažurira podatke i informacije na web site-u Opštine;
  • kontroliše funkcionisanje automatizovane obrade podataka i preduzima mjere na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima predlaže automatizaciju poslova u javnim preduzećima i ustanovama, i u tom smislu izrađuje projektne zadatke i učestvuje u izradi projekata i realizaciji informacionog sistema;
  • primjenjuje sredstva savremene, informacione i komunikacione tehnologije i pruža usluge informisanja građanima/kama i drugim subjektima o poslovima koje vrše organi lokalne uprave i javne službe, a odnose se na realizaciju prava i obaveza lokalnog stanovništva;
  • priprema popularne publikacije u vezi sa učešćem lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova i vrši digitalnu pripremu tekstova koji se objavljuju u Službenom listu Opštine Kotor;
  • izrađuje i realizuje planove obuke službenika/ca i daje uputstva za korišćenje podsistema; izrađuje planove za opremanje, nabavlja opremu i preduzima mjere za održavanje računarskih sredstava, stara se o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima, organizuje i sprovodi mjere radi zaštite podataka; priprema informativne i druge stručne materijale u vezi poslova iz djelokruga centra; vrši i druge poslove koji mu se odrede;
  • priprema izvještaj o radu organa lokalne uprave za potrebe predsjednika/ce Opštine i Glavnog administratora;

priprema informativne i druge stručne materijale za potrebe Skupštine, predsjednika/ce Opštine i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima.