header image

JAVNA RASPRAVA - ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT FUNKCIONISANJA OBJEKTA DALJINSKO UPRAVLJANJE KONTROLNO - MJERNE STANICE `TROJICA` - NAMJENE KONTROLA I MONITORING RADIO FREKVENTNOG SPEKTRA U CRNOJ GORI

19.07.2019.

Obavještava se zainteresovanu javnost da je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost iz Podgorice, podnijela zahtjev za izdavanje Ekološke saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat funkcionisanja objekta daljinsko upravljanje kontrolno - mjerne stanice ''Trojica''- namjene kontrola i monitoring radio frekventnog spektra u Crnoj Gori, na dijelu kat. parc br. 306 i 304 KO Škaljari II, Opština Kotor.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova.
Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, je 23.08.2019. godine.
Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Palati Bizanti, dana 30.07.2019. godine, sa početkom u 11 časova.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Bojana Petković,dipl.inž.arh.