header image

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU STATUTA OPŠTINE KOTOR

01.08.2019.

Obavještavaju se zainteresovani da je Skupština Opštine Kotr na sjednici održanoj 25. 07. 2019. godine utvrdila Nacrt Statuta Opštine Kotor, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor br: 11-10241 od 25. 07. 2019. godine stavljen na javnu raspravu u trajanju 15 dana.
Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 25. 07. 2019. godine i trajaće do zaključno sa 09. 08. 2019. godine.
Nacrt Statuta Opštine objaviće se na internet sajtu Opštine www.kotor.me.
Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Skupštine Opštine Kotor (Palata Bizanti) 08. 08. 2019. godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati.
Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Stručna Služba Skupštine Opštine Kotor ili na e-mail skupstina@kotor.me, do isteka roka za javnu raspravu.
Komisija za izradu Nacrta Statuta će razmotriti primjedbe i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Prilog: