header image

Procjena uticaja projekata na životnu sredinu - obavještenja

OBAVJEŠTENJE - ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE SAGLASNOSTI

16.07.2019. Preuzimanje

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost iz Podgorice, podnijela je zahtjev za izdavanje Ekološke saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat funkcionisanja objekta daljinsko upravljanje kontrolno mjerne stanice 'Trojica'-namjene kontrola i monitoring radio frekventnog spektra u Crnoj Gori, na dijelu kat. parc br. 306 i 304 KO Škaljari II, Opština Kotor.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova.
Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, je 23.08.2019. godine.
Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Palati Bizanti, dana 30.07.2019. godine, sa početkom u 11 časova.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Bojana Petković,dipl.inž.arh.

OBAVJEŠTENJE – ˝BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL ARCADIA ACADEMY˝

03.04.2019. Preuzimanje

o prijemu zahtjeva za izdavanje ekološke saglasnosti na elaborat za nadgradnju sprata obrazovne ustanove sa ozelenjavanjem i postavljanjem podloge za sportske terene. Projekat se planira na UP 120 I UP 119 KO Lješevići. Nosilac projekta: ˝BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL ARCADIA ACADEMY˝.

OBAVJEŠTENJE – ˝BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL ARCADIA ACADEMY˝

15.03.2019. Preuzimanje

o prijemu zahtjeva za odlučivanje o procjeni uticaja na životnu sredinu za nadgradnju sprata na UP Grbalj I i javnom uvidu u dokumentaciju. Nosilac projekta: "BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL ARCADIA ACADEMY".

OBAVJEŠTENJE - PREDUZEĆE ˝CEROVO˝ D.O.O., BAR

12.02.2018. Preuzimanje

da preduzeće "Cerovo" d.o.o. Bar, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovno-proizvodno-skladišnog objekta namjenjenog za skladište i prodaju građevinskog materijala i opreme za izvođenje grubih građevinskih radova, kao i proizvodnju fert gredica, na urbanističkoj parceli 506, koja se sastoji iz djelova kat. parc. 196,197,191 i 192 KO Vranovići, Opština Kotor.

OBAVJEŠTENJE - DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ˝MTEL˝ D.O.O., PODGORICA

05.02.2014. Preuzimanje

o prijemu zahtjeva za odlučivanje i potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije KO14RADANOVIĆI, i javnom uvidu u dokumentaciju - nosilac projekta: društvo za telekomunikacije ˝Mtel˝ d.o.o.

OBAVJEŠTENJE - OBRADOVIĆ VESELIN, KOTOR

19.12.2013. Preuzimanje

da je Obradović Veselinu iz Kotora donijeto Rješenje, broj: UP 0501-1502/13-5 od 19.12.2013.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambenog objekta, čija se realizacija planira na UP 865 koja se sastoji od kat. parc. 1205/3, i 1210/3 K.O. Dobrota I, Opština Kotor.

OBAVJEŠTENJE - PREDUZEĆE D.O.O. VUKSIC GROUP, KOTOR

14.11.2013. Preuzimanje

da je preduzeću D.O.O. Vukšić group iz Kotora donijeto rješenje, broj: up 0501-1338/13-5 od 13.11.2013.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovno-komercijalnog objekta sa namjenom izložbenog salona, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 16 KO Lješevići, Opština Kotor.

OBAVJEŠTENJE - DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ˝MTEL˝ D.O.O., PODGORICA

07.10.2013. Preuzimanje

da je Društvu za telekomunikacije Mtel d.o.o. iz Podgorice, donijeto Rješenje broj UP 0501-1097/13-8 od 04.10.2013. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje radio-bazne stanice ˝KO24 Dražin Vrt˝, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 1246 K.O. Orahovac, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradio Elektrotehnički fakultet Podgorica – Univerzitet Crne Gore. 

OBAVJEŠTENJE - PREDUZEĆE TRI TONA D.O.O., BUDA

24.07.2013. Preuzimanje

da je preduzeću TRI TONA d.o.o. iz Budve donijeto Rješenje, broj: UP 0501-838/13-4 od 24.07.2013.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za  ostavljanje privremenog montažnog objekta – autoperionica sa uslugom lakiranja, čija se realizacija  planira na katastarskim parcelama broj 244/2, 244/3, 244/4 i 244/5 KO Sutvara, Opština Kotor.

OBAVJEŠTENJE - DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ˝MTEL˝ D.O.O., PODGORICA

17.05.2013. Preuzimanje

prijem zahtjeva za odlučivanje i potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice Mobilne telefonije bedemi kotor 01, i javnom uvidu u dokumentaciju. Nosilac projekta: Društvo za telekomunikacije ˝MTEL˝ d.o.o.

OBAVJEŠTENJE – PREDUZEĆE T-MOBILE D.O.O., PODGORICA

23.04.2013. Preuzimanje

da je preduzeću T-Mobile d.o.o. iz Podgorice, donijeto Rješenje broj 0501-4180/13-8 godine od 23.04.2013. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije ˝KRIMOVICA˝, čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele 787 K.O. Zagora, Kotor. koji je za potrebe nosioca projekta uradio JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu iz Podgorice.  

OBAVJEŠTENJE – PREDUZEĆE ˝HARD DISCOUNT LAKOVIĆ˝ D.O.O., PODGORICA

22.04.2013. Preuzimanje

da je preduzeću „Hard discount Laković“ d.o.o. iz Podgorice, donijeto Rješenje broj 0501-3171/13-8 godine od 19.04.2013. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta, čija se realizacija planira na katastarskim parcelama broj 104/3, 105/2 i 107/2 K.O. Privredna zona, Opština Kotor, koji je za potrebe nosioca projekta uradilo Eko-Centar, d.o.o. Preduzeće za inženjering i upravljanje životnom sredinom, iz Nikšića.

OBAVJEŠTENJE – PREDUZEĆE T-MOBILE D.O.O., PODGORICA

08.04.2013. Preuzimanje

da je preduzeću T-Mobile d.o.o. iz Podgorice, donijeto Rješenje broj  UP 0501-163/13-8 godine od 08.04.2013. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije ˝DVRSNIK˝, čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele 2390 K.O. Gornje Krivošije, Kotor, koji je uradio JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu iz Podgorice.

OBAVJEŠTENJE – PREDUZEĆE OBJEKTA D.O.O., TIVAT

15.03.2013. Preuzimanje

o prijemu zahtjeva za odlučivanje i potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat poslovno-komercijalnog objekta u naselju Dub, i javnom uvidu u dokumentaciju. Nosilac projekta: Objekta d.o.o. Tivat

OBAVJEŠTENJE – PREDUZEĆE T-MOBILE D.O.O., PODGORICA

14.03.2013. Preuzimanje

o prijemu zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat o  procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice ˝Dvrsnik˝, i javnom uvidu u dokumentaciju. Nosilac projekta: T-Mobile d.o.o. Podgorica.

OBAVJEŠTENJE – PREDUZEĆE T-MOBILE D.O.O., PODGORICA

13.02.2013. Preuzimanje

o prijemu zahtjeva za odlučivanje i potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice ˝Dvrsnik˝, i javnom uvidu u dokumentaciju. Nosilac projekta: T-Mobile d.o.o. Podgorica.

  • STARA DOKUMENTA