header image

JAVNA RASPRAVA - BUTIKO

01.10.2019.

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 30.09.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA „BUTIKO“ i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 30.09.2019. do 15.10.2019.godine.

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 15.10.2019.god. Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor.

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine.

Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.