header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBIMU I VRSTI DOPUŠTENIH RADOVA NA SPOLJNIM DJELOVIMA STAMBENE ZGRADE

09.04.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE
PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBIMU I VRSTI DOPUŠTENIH RADOVA NA SPOLJNIM DJELOVIMA STAMBENE ZGRADE

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-4562 od 09.04.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 09.04.2021. do 24.04.2021.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 24.04.2021.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,
GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

PRILOG : Nacrt odluke