header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNIH RASPRAVA

07.11.2019.

Odlukama Skupštine Opštine Kotor od 06.11.2019.godine, utvrđeno je sledeće:
1. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV „Morinj II-Kobilje“ sa uklapanjem u SN mrežu
2. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV „Zagora 2“ sa priključnim podzemnim 10kV vodom i uklapanjem u N.N. Mrežu
3. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Kamp sa pripadajućim cjevovodima
4. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Orahovac II sa pripadajućim cjevovodima
i sve navedene Odluke stavljene su na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javne rasprave će trajati od 06.11.2019. do 21.11.2019.godine.

U toku javnih rasprava građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrte Odluka u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.

Svi učesnici u javnim raspravama koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 21.11.2019.god. Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor.

Javne rasprave će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine.

Izvještaje o javnim raspravama sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.


Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,
GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE