header image

DATUM PROVJERE SPOSOBNOSTI (SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE 24.05.2016)

19.05.2016.
blog image

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom  oglasu, koji je Opština Kotor objavila 30.04.2016.godine za potrebe Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, a koji je zaključen 17.05.2016.godine, održati dana  24.05. 2016.godine  (utorak) u 9:00 h, u kancelariji broj 13, I sprat, zgrada Opštine Kotor.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi javni oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13);

- Provjera posebnih vještina poznavanje rada na računaru (word) vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine;

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Lista kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa:

  • KRIVOKAPIĆ MILICA     

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).