header image

DUP Morinj

03.06.2014.

Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana MorinjProgramski zadatak za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana MorinjOdluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjenu i dopunu Detaljnog urbanističkog plana MorinjStrateška procjena uticaja na životnu sredinu za izmjenu i dopunu Detaljnog urbanističkog plana Morinj - programski zadatak