header image

Javna Rasprava po Nacrtu Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vertikalnog transporta - Žičare od Kotora do tvrđave Sv.Ivan

05.05.2016.
blog image

Odlukom Skupštine Opštine Kotor, broj 11-5723/16 od 26.05.2016.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vertikalnog transporta-žičare od Kotora do tvrđave Sv.Ivan i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Javna rasprava će trajati do 11.05.2016.godine.U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.Programom sprovođenja javne rasprave planirana je centralna javna rasprava uz prisustvo obrađivača Odluke na kome će stručna lica Sekretarijata obrazložiti predloženu Odluku i davati odgovore na moguća pitanja učesnika.Centralna javna rasprava će se održati 11.05.2016.godine sa početkom u 12 časova u palati Bizanti uz prisustvo predstavnika Sekretarijata za urbanizam.Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 11.05.2016.god. Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor.Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine.Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefonu broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.  SEKRETARKASlavica Vojinović