header image

Obavještenje o zabrani izvođenja građevinskih radova

01.06.2014.
blog image

Poštovani građani, investitori i izvođači građevinskih radova obavještavamo Vas da u skladu sa odredbom Odluke o uređenju grada i naselja privodite završetku sve započete građevinske radove.

 

Članom 45. Odluke o uređenju grada i naselja ( Sl.list Opštine Kotor, br.02/06;05/09 I 34/11) je propisano da je zabranjeno u periodu 15.06 do 01.09.svako otpočinjanje i zvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin aVrta, Perasta, Risna I Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostajnice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara.
Izuzetno, moguće je izvoditi građevinske radove na pojedinim objektima ukoliko za to izda odobrenje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizm ai građenja, po predhodno pribavljenoj saglasnosti Predsjednika Opštine, pod uslovom da je za predmetni objekat izdata građevinska dozvola od strane nadležnog organa uprave odnosno organa lokalne samouprave u skladu sa posebnim propisima.
Zabrana iz stava 1.ovog člana se ne odnosi n aobavljanje hitnih i interventnih radova na javnim površinama, infrastrukturnim objektima I drugim objektima.
Nakon 15.06.2014.godine Komunalan policija Opštine Kotor će preduzeti službene radnje u skladu sa svojim ovlaštenjima, a u smislu potpune primjene gore navedene Odluke.