header image

OBAVJEŠTENJE ZA PRUŽAOCE USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU – FIZIČKA LICA

02.07.2014.
blog image

Opština Kotor u saradnji sa Turističkom organizacijom Kotor podsjeća sva fizicka lica koji obavljaju   ugostiteljsku djelatnost u domaćinstvu – pružanje usluga smještaja gostima, da  u   skladu sa Zakonom o turizmu („Sl.list Crne Gore“ br. 61/10, 40/11 i 53/11), mogu otpočeti sa obavljanjem djelatnosti SAMO ako imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti. Odobrenje za obavljanje djelatnosti izdaje na zahtjev fizičkog lica, nadležni organ lokalne uprave  - Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor. Uz zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti i utvrđivanje MTU i kapaciteta za fizička lica   ( kuće, apartmani  i sobe ), između ostalog, neophodno je priložiti uvjerenje da je vlasnik ili nosilac prava korišćenja objekta ili ovjerenu izjavu vlasnika objekta da je objekat u njegovom vlasništvu i upotrebnu dozvolu za objekat ili važeći atest za struju. Odobrenje za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu može se izdati samo jednom članu domaćinstva.

Ugostiteljskim ulugama u domaćinstvu, u smislu ovog zakona smatraju se usluge smještaja gostima u sobama za iznajmljivanje, turističkim apartmanima i kućama za iznajmljivanje, najviše do sedam soba, odnosno 15 kreveta. Izuzetno od ovoga, odobrenje za obavljanje djelatnosti za tri i više apartmana, koji čine jednu građevinsku cjelinu ( apartmanski blok ), izdaje nadležno Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

U obavljanju djelatnosti, izdavalac je dužan da:

  1. na vidnom mjestu na ulazu u objekat istakne oznaku propisane vrste i kategorije objekta utvrđenu rješenjem nadležnog organa,
  2. na vidnom mjestu istakne cijene usluga koje nudi i iznos boravišne takse na propisan i uobičajen način i pridržava se istaknutih cijena,
  3. izda gostu račun, sa naznačenom vrstom, količinom, cijenom pruženih usluga za svaku pruženu uslugu i iznos naplaćene takse,
  4. vodi knjigu popisa gostiju, tačno, ažurno i potpuno,
  5. dostavlja nadležnom organu lokalne uprave - Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor izvještaj o ostvarenom broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse, najkasnije do 15. dana tekućeg za prethodni mjesec,
  6. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanje poruka u propagadnim materijalima, izdavalac je dužan da koristi oznaku propisane vrste kategorije koja mu je utvrđena rješenjem nadležnog organa.

Shodno Zakonom o boravišnoj taksi („Sl.list RCG“br. 11/04, 13/04,“Sl.list Crne Gore“ br. 73/10), davalac smještaja je dužan da naplaćuje boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge smještaja. Ako davalac smještaja ne naplati boravišnu taksu, dužan je da na svoj teret uplati iznos nenaplaćene boravišne takse.
Sredstva od naplaćene boravišne takse, davalac smještaja uplaćuje u roku od 5 dana po isteku svakih 15 dana u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca, na uplatni račun 530-9223205-36- BORAVIŠNA TAKSA, korisnik Opština Kotor, koji je evidentiran kod „NLB Montenegrobanke“ AD, Podgorica.
U skladu sa Odlukom o boravišnoj taksi („Sl.list Opštine Kotor“ br. 09/05 i 05/06), boravišna taksa iznosi 0,80 € po osobi, po jednom prenoćištu, lica od 12 do 18 godina placaju umanjenu za 50 % i iznosi 0,40 €, a djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu taksu. Boravišnu taksu ne plaćaju djeca do 12 godina starosti, lica sa teškim i tjelesnim smetnjama, lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije, lica koja obavljaju sezonske poslove sa pribavljenim boravkom u turističkom mjestu, lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana, učesnici školskih eskurzija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa, strani državlani koji organizovano,preko zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze radi pružanjahumanitarne pomoći.
U skladu sa Zakonom o registrima prebivališta i boravišta („Sl.list Crne Gore“br. 13/08,41/10,40/11) davalac smještaja je obavezan da podnese prijavu i odjavu boravišta crnogorskog državljanina i stranca kojem pruža usluge smještaja, bez obzira na dužinu boravka. Prijava i odjava boravka se vrši u Upravi Policije u mjestu u kojem se prijavljuje boravište, u roku od 12 časova od dolaska, odnosno odlaska lica. Ministrstvo unutrašnjih poslova je realizovalo sistem za elektronsko podnošenje prijava i odjava boravišta lica. Sistem omogućava, da davalac smještaja ( korisnik ) putem interneta, može podnijeti prijavu i odjavu boravišta za lica kojima pruža usluge smještaja. Elektronsko podnošenje prijava i odjava boravišta lica je moguće korišćenjem web servisa i/ili web aplikacije. Sve bliže informacije i upustva možete dobiti na sajtu www.mup.gov.me
Turistička organizacija Kotor se uz dozvolu Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva održivog razvoja i turizma, a uz podršku Pošte Crne Gore, uključila u sistem elektronske prijave i odjave boravka kako bi sto bolje servisirali potrebe građana, pa će u ljetnoj sezoni 2014 godine raditi info - punktovi TO Kotor, gdje će se vršiti usluge prijave i odjave boravišta gostiju kao i uplata boravišne takse.
Info-punktovi će raditi na sledećim lokacijama:
  - u periodu od 02.06.-30.06.2014 godine,radnim danima u vremenu od 08,00 h do 15,00h, a u periodu od 01.07. do 30.09.2014 godine u vremenu od 08,00 h do 20,00 h, svaki dan u sedmici u Kotoru, Stari grad br. 328 -pored pošte,
  - u periodu od 01.07.-30.09.2014 godine, radnim danima u vremenu od 09,00 h do 15,00 h punktovi u: Risnu - Rimski mozaici, Prčanju - prostorija Mjesne zajednice, Lastvi Grbaljskoj - pored pošte, Dobroti, Sveti Stasije - prostorija Mjesne zajednice.
Usluga prijava i odjava boravka košta 1,00 € po osobi.
Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti i utvrđivanje MTU i kapaciteta za fizička lica (kuće, apartmani i sobe), Prijavu – izvještaj o obračunu i uplati boravišne takse ( PBT obrazac ), zajedno sa uputstvom za njihovo popunjavanje, kao i sve ostale informacije, možete dobiti u Građanskom birou, Sekretarijatu za razvoj preduzetnistva, komunalne poslove Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije i lokalne prihode, budzet i finansije Opstine Kotor, info-punktovima TO Kotor, telefonu za informacije +382 32 520 013 i e-mail: boravisnakotor@t-com.me kao i na sajtovima www.kotor.me i www.tokotor.me
.