header image

KONKURS ZA DODJELU LINIJA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU 2018

18.04.2018.
blog image

1. Predmet ovog konkursa je dodjela linije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju prema utvrđenom Planu linija i Redu vožnje: Prilog: Linije - Grupa 1 i Grupa 2. 

NAPOMENA: Ponuđači koji konkurišu za dodjelu Grupe linija I i II za linije 2 mogu koristiti mali autobus koji je prijavio na konkurs.

2. Grupe linija iz tačke 1. formiraju se vezujući rentabilne sa odgovarajućim brojem nerentabilnih linija i to: 
Ponuđač kome se kao najpovoljnijem dodijeli linija 1 iz grupe I dužan je da vrši linijski prevoz putnika i na liniji 2.iz iste grupe.
Ponuđač kome se kao najpovoljnijem dodijeli linija 1 iz grupe II dužan je da vrši linijski prevoz putnika i na liniji 2. iz iste grupe.


3. Uslovi konkursa:


• Prijava sa tačnim nazivom i adresom ponudjača. 
• Licenca za prevoz u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju – linijski gradski i prigradski prevoz putnika opštine Kotor
• Dokaz o dovoljnom broju autobusa – saobraćajne dozvole za vozila predviđene za pojedine grupe prevoza (prevoznici koji podnose ponude za obavljanje linijskog prevoza za grupe I, moraju obezbediti četiri autobusa i jedan rezervni autobus, a za grupu II moraju obezbediti dva autobusa i jedan rezervni), ugovor o zakupu vozila koji mora biti zaključen na period od najmanje šest mjeseci i ovjeren od suda ili notara ili ugovor o lizingu.
• izvod licence za sva vozilo kojim namerava obavljati prevoz.
• Potvrda Mašinskog fakulteta o ispunjavanju posebnih uslova za vozila kojim obavlja prevoz.
• Karton o periodičnom pregledu vozila.
• Ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja za vozila kojim obavlja prevoz.
• Predlog reda vožnje.
• Predlog cijena usluga prevoza na linijama za koje se podnose ponude (cjenovnik usluga prevoza u 2 primjerka potpisan i ovjeren od strane prevoznika sa naznakom iznosa za pojedinačne i mesečne karte i predlogom popusta za pojedine kategorije putnika (djaci, studenti, penzioneri i invalidi).
• Dokaz o dovoljnom broju kvalifikovanih vozača za autobuse (za grupe linija I, mora imati šest vozača, a za grupu linija II dva vozača propisane članom 10 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (»Sl. list CG« broj 71/17), fotokopija vozačke dozvole, diplomu srednje školske spreme (najmanje III nivo nacionalnog okvira kvalifikacija ), ugovor o radu i prijava osiguranja zaposlenih.

Dokazi o ispunjenosti uslova zaučešće u postupku po konkursu mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji . 
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije donošenja rješenje o dodjeli linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku po konkursu.
4. Ako dva ili više prevoznika konkurišu za ponuđenu grupu linija ispunjavaju uslove iz konkursa najpovoljnijom ponudom smatraće se ponudasa:

- nižom cijenom prevoza po pojedinim tarifnim zonama 40 bodova
- nižom cijenom prevoza za pojedine kategorije putnika 30 bodova
(djaci,studenti,penzioneri i invalidi)
- većim brojem polazaka na linijama 30 bodova

5. Vrijeme i mjesto podnošenja ponude

Ponđjači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 8 do 14 sati zaključno sa 03.05. 2018. godine do 11 časova, neposrednom predajom u Građanski biro Opštine Kotor - Stari grad broj 317.
Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti s naznakom ''NE OTVARAJ'' prije zvanične sjednice komisije za otvaranje sa naznakom »Konkurs za dodjelu linija za prevoz putnika«.

6. Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano sat vremena nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda (03.05.2018 .godine u 12,00 časova) u prostorijama Opštine Kotor, sala za sastanke II sprat.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

7. Rok za donošenje izveštaja komisije
Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor na osnovu predloga komisije o najpovoljnijem ponuđaču, donosi rješenje o dodjeli linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju koje važi dvije godine.
Prevoznik je dužan da u roku od sedam dana, od dana prijema Rješenja o dodjeli linije, dostavi red vožnje i cjenovnik na overu Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Ovjeren red vožnje važi godinu dana.
Sve potrebne i bliže informacije možete dobiti u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj (III sprat kancelarija 30 ili na telefon 325-868 lokal 218).

Prilog - Red Vožnje

S E K R E T A R,
BujišićVladimir ,dipl. ecc.