header image

Sekretar Skupštine

Biografija

Maja Mršulja rođena je u 01.07.1984. godine, u Kotoru. Završila je Gimnaziju u Kotoru, društveno- jezički smjer, a nakon toga osnovne studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, na kojem se nalazi na opštem smjeru Master studija. Diplomirani je pravnik, sa položenim stručnim ispitom i ima ukupno 5 (pet) godina, 1 (jedan) mjesec i 21 (dvadesetjedan) dan radnog staža.
Profesionalnu karijeru započela je u Osnovnom sudu u Kotoru. Bila je sdijski volonter 1 godinu i osam mjeseci, nakon čega je primljena na mjestu sudijskog pripravnika, na kojem mjestu je bila 1 godinu i 9 mjeseci. Nakon toga je primljena i raspoređena na mjesto Upravitelja sudske pisarnice, na kojem radnom mjestu se nalazi već 1 godinu i 8 mjeseci. Jednovremeno, g-đa Maja Mršulja, je i sekretar aktuelne Opštinske izborne komisije.
Na funkciju Sekretara Skupštine Opštine Kotor imenovana je 12.04.2017.godine.

 

Sekretar Skupštine:

  • organizuje i rukovodi  službom Skupštine,
  • stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica i skupštinskih radnih tijela,
  • pruža pravne savjete i daje mišljenja u vezi opštih i drugih akata koje donosi Skupština,
  • odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,
  • odgovoran je za objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine,
  • stara se o pravilnoj upotrebi simbola Opštine,
  • vrši i druge poslove u skladu sa posebnim aktom.
   
Kontakt:
Tel/fax: 032/ 322-360
E-mail: skupstina@kotor.me