header image

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE “21. NOVEMBAR” 2018 GODINA

01.10.2018.
blog image

Povodom „21. Novembra“ – Dana opštine Kotor  i ove godine pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Kotor i institucijama čije je sjedište van Kotora, ukoliko njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Kotor, Opština Kotor dodijeliće Nagradu “21. Novembar”, kao posebno društveno i javno priznanje za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog stvaralaštva koji su od posebnog interesa za Opštinu Kotor

Uslovi za dobijanje Nagrade “21. Novembar” su: da djelo predstavlja značajno ostvarenje u određenoj oblasti i da njegova primjena predstavlja doprinos unaprijeđenju privrednog i društvenog razvoja i da su to djelo, odnosno rezultati rada, postali dostupni javnosti do 31.oktobra 2018.godine, da je tematski vezano za Kotor, ili da ima poseban značaj za Kotor. Nagrada se dodjeljuje za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem vremenskom periodu.
Predlog za Nagradu “21. Novembar” mogu podnijeti Predsjednik Opštine, radna tijela opštine, mjesne zajednice, udruženja, NVO, preduzeća, sportske i druge organizacije, javni, kulturni i drugi radnici i građani.
Nagradu „21. Novembar“ Žiri će dodijeliti najviše za tri (3) predložena kandidata.
Predlog za Nagradu “21. Novembar” mora biti dostavljen sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom najkasnije do 31.oktobra 2018.godine na adresu:
OPŠTINA KOTOR, STARI GRAD 317,
SA NAZNAKOM: ZA ŽIRI ZA DODJELU NAGRADA “21. NOVEMBAR”.
Kontakt telefon je : 032/325-020 ili 032/325-860 lokal 118.
Javni poziv je otvoren do 31.10.2018. godine
Neblagovremeni predlozi neće se razmatrati.

SEKRETARIJAT
ZA OPŠTU UPRAVU

Kotor, 01.10.2018.godine