Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

JAVNI POZIV za prenos prava svojine na nepokretnostima javnim nadmetanjem - (aukcijom)

10.02.2015.
JAVNI POZIV  za prenos prava svojine na nepokretnostima javnim nadmetanjem - (aukcijom)

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (

OPŠTI USLOVI

Investitor je u obavezi da najkasnije u roku od 3 godine od dana zaključivanja Ugovora o prenosu prava, privede namjeni nepokretnosti označene pod tačkom 1,2,3 ovog javnog poziva.

Vrijeme i mjesto podnošenja prijava

Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se u zapečaćenom omotu neposredno Opštini Kotor, preko Građanskog biroa, Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove, Stari grad anag br. 317 85330 Kotor, sa naznakom „za javno nadmetanje - ne otvaraj“ svakog radnog dana u periodu od 9-14 časova zaključno sa02.03.2015.god. do 14,00 časova sa tačno naznačenom oznakom tačke javnog poziva. Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su uz prijavu sa naznačenim predmetom prodaje (aukcije) dostaviti dokaz o uplati depozita u visini od 10 % od ukupnog iznosa početne cijene za zemljište na žiro račun budžeta Opštine Kotor broj 520-291700 -12 kod Hipotekarne banke ili dostaviti garanciju banke važeću na period od najmanje 3 mjeseci, bez prigovora i naplativu na prvi poziv na iznos depozita kao i sljedeće podatke:
-za fizička lica prezime, ime i ime jednog roditelja; adresu, jedinstveni matični broj i potpis; broj telefona i broj faxa (ukoliko ga posjeduje); broj računa za vraćanje depozita; broj lične karte ili putne isprave (pasoša)-ukoliko se predaju kopije potrebno ovjeriti kod nadležnog organa kao i dokaz o uplati depozita ili garancije banke.
-za pravno lice naziv i sjedište pravnog lica; registarski broj iz sudskog registra kod koga registrovan ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica (original ili ovjerenu kopiju rješenja); ime i prezime direktora i njegov potpis; ovlašćenje-punomoćje za učestvovanje na javnom nadmetanju; broj telefona i broj faksa; broj računa za povraćaj depozita kao i dokaz o uplati depozita ili garancije banke.
Napomena: Ponudjač je dužan da za svaku kat. parc. posebno dostavi kompletnu dokumentaciju kovertiranu sa posebnom naznakom.

Vrijeme i mjesto uvida u aukcionu dokumentaciju (otkupa)

Aukciona dokumentacija se može podići svakog radnog dana u periodu od 9-14 časova u kancelariji Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove Opštine Kotor, prizemlje zgrade Opštine Kotor, Stari grad anag br. 317, 85330 Kotor, kontakt telefon 032/325-856 počev od 12.02.2015. god. zaključno sa 02.03.2015 god. do 13,00 časova.
Na ime otkupa aukcione dokumentacije treba uplatiti na žiro račun Budžeta Opštine Kotor 520-291700-12 kod Hipotekarne banke iznos od 150, 00 €.

Vrijeme i mjesto održavanja javnog nadmetanja (aukcije)

Prodaja predmeta aukcije izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem (aukcija) u prostorijama Opštine Kotor na II-spratu, Sala za sastanke, dana 02.03.2014. god. i to:
1. Posebni dio (PD 8) objekta 1. kat. parc.308 KO Kotor II aukcija će se održati u 15,00 časova
2. Posebni dio (PD 9) objekta 1. kat. parc.308 KO Kotor II aukcija će se održati u 15,30 časova
3. Posebni dio (PD 10) objekta 1. kat. parc.308 KO Kotor II aukcija će se održati u 16,00 časova
Registraciju učesnika aukcije obavlja Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja 1 (jedan) čas prije početka aukcije.


POSEBNI USLOVI

Obaveze investitora- kupca po ovom pozivu je:
- Da komunalno opremanje nepokretnostiizvrši u skladu sa odredbama Zakona i odredbama opštinske Odluke o komunalnom opremanju.
- Rok privođenja namjeni je 3 godina od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji.

Postupak javnog nadmetanja (aukcije)

Postupak Javnog nadmetanja (aukcija) smatraće se uspjelim i u slučaju kada je dostavljena jedna ispravna prijava, a podnosilac prijave se registruje i prisustvuje aukciji u kom slučaju se lice koje je steklo status učesnika na aukciji proglašava kupcem, a početna cijena na aukciji može biti prodajna cijena, s time što ako učesnik odbije da prihvati prodajnu cijenu, gubi pravo na povraćaj depozita.
Minimalna promjena raspona ponude u postupku javnog nadmetanja (aukcije) utvrđuje se u skladu sa odlukom Komisije za prodaju o uvećanju cijene tokom nadmetanja, a čiji licitacioni korak iznosi 5 E po m2.Postupak nadmetanja se završava ako niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne imovine.
Podnosioci prijava čije su prijave neblagovremene i nepotpune ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju.
O početku, toku i završetku aukcije sastavlja se zapisnik o aukciji na koji učesnik aukcije može uložiti prigovor usmeno na zapisnik. Prigovor ne odlaže aukciju, a o osnovanosti prigovora odlučuje komisija, neposredno po njegovom iznošenju. Odluka komisije po prigovoru je konačna.Komisija proglašava kupca i isto utvrđuje samim zapisnikom čiji se original dostavlja kupcu nakon potpisivanja od strane članova komisije, kupca, prodavca i ostalih učesnika aukcije.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

1. Kupac je dužan da sa Opštinom Kotor zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke. U protivnom gubi pravo na dodijeljenu lokaciju.Naknada za nepokretnost plaća se u cjelosti u roku od 5 dana od zaključenja ugovora. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku gubi pravo na povraćaj depozita.U tom slučaju, prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta prodaje sa drugim učesnikom navedenog javnog nadmetanja (aukcije), koji je ponudio drugu najveću cijenu.Uplaćeni depozit kupca se uračunava u prodajnu cijenu, a ostalim učesnicima javnog nadmetanja (aukcije) se uplaćeni depozit vraća u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora i uplate kupoprodajne cijene kupca.
2. Ugovorom o kupoprodaji (prenosu prava svojine) nepokretnosti pored elemenata utvrđenih ZOO precizirat će se podaci o: katastarskoj parceli, namjeni, načinu ugovoranja naknade za komunalno opremanje zemljišta, roku za privođenje namjeni parcele koja je predmet ovog Javnog poziva i obavezama ugovornih stranaka u slučaju neizvršenja obaveza, zadržavanju prava raspolaganja nad depozitom i načinu obezbjeđenja potraživanja i pravima i obavezama ugovornih strana u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza.
3. Prava i obaveze u vezi za naknade za komunalno opremanje nepokretnosti regulisat će se prema odredbama Zakona i odredbama Opštinske Odluke o komunalnom opremanju gradjevinskog zemljišta.
4. Porez na promet nepokretnosti – zemljišta plaća investitor.


Bliža obavještenja mogu se dobiti svakog radnog dana na tel. 032/325-856 ili neposredno u prostorijama Opštine Kotor Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, Stari grad anag br. 317 85330 Kotor ili na mail adresu pravna.zastita@opstinakotor.com.