Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

JAVNI POZIV Za davanje u zakup nepokretnosti javnim nadmetanjem

06.09.2015.
JAVNI POZIV Za  davanje u zakup nepokretnosti javnim nadmetanjem

1. Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do 5 godina, nepokretnosti u državnoj svojini, čiji je subjekt raspolaganja Opština Kotor, i to:  

1a. Objekat 1 na kat.parc. 1790 K.O. Dobrota I, površine 13 m2, koja se u okviru DUP-a Dobrote nalazi u površini za pejzažno uređenje naselja javne namjene, a koja u naravi predstavlja garažu, i

1b. Objekat 2 na kat.parc. 1793/5 K.O. Dobrota I, površine 9 m2, koja po DUP-u Dobrote predstavlja površinu za objekte elektroenergetske infrastrukture,a u naravi predstavlja bivšu trafostanicu

Davanje u zakup nepokretnosti iz stava 1a i 1b vrši se radi uređenja objekata, odnosno do privođenja plana namjeni.

Početni iznos mjesečne cijene zakupa ( bez uračunatog PDV-a) za objekat 1 na kat. parc. 1790 K.O. Dobrota I iznosi 38,00 eura ( trideset osam eura),a za objekat 2 na kat.parc. 1793/5 K.O. Dobrota I, takođe bez uračunatog PDV-a, iznosi 26,00 eura ( dvadeset šest eura).

Kako se objekti koji su predmet zakupa nalaze u lošem stanju, sredstva uložena u sanaciju i rekonstrukciju istih neće biti predmet prebijanja sa mjesečnom cijenom zakupa, odnosno Opština Kotor nema obavezu isplate istih.

OPŠTI USLOVI

2. Ponuda treba da sadrži:

- Tačan naziv i adresu ponuđača, i to:

• Za fizička lica prezime, ime i ime jednog roditelja, adresu, JMBG i potpis; broj telefona i broj faxa ( ukoliko ga lice popsjeduje); broj računa za vraćanje depozita; broj lične karte ili putne isprave (pasoša)
• Za pravno lice naziv i sjedište pravnog lica, registarski broj iz sudskog registra kod koga je registrovan ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica ( original ili ovjerenu kopiju rješenja), ime i prezime direktora pravnog lica i njegov potpis; ovlašćenje-punomoćje za učestvovanje na javnom nadmetanju; broj telefona i broj faxa; broj računa za povraćaj depozita

- Oznaku lokacije na koju se ponuda odnosi;
- Cijenu zakupa izraženu u eurima;
- Dokaz da je ponuđač uplatio iznos garantnog depozita od 5% od početne cijene zakupa nepokretnosti iz člana 1, stava 1a i 1b, bez uračunatog PDV-a za period od 3 godine, ili da položi garanciju naplativu na prvi poziv na iznos depozita sa rokom važenja 60 dana- za pravna lica. 
Fizička lica uplatu garantnog depozita na iznos od 5 % od početne cijene zakupa bez uračunatog PDV-a , za vremenski period od 3 godine, mogu uplatiti na žiro račun Opštine Kotor broj 520-291700-12 koji se vodi kod Hipotekarne banke sa naznakom „za javno nadmetanje“.

- Uplatu od 30,00 eura za troškove preuzimanja dokumentacije po Javnom pozivu broj 06-12898 zainteresovana lica mogu izvršiti na žiro račun Opštine Kotor broj 520-291700-12 koji se vodi kod Hipotekarne banke ili preko Građanskog biroa Opštine Kotor.

3. VRIJEME I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave za javno nadmetanje podnose se u zapečaćenom omotu neposredno Opštini Kotor, preko Građanskog biroa, Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove, Stari grad br. 317, 85330 Kotor, sa naznakom „ za javno nadmetanje- ne otvaraj“, svakog radnog dana u periodu od 9-14 časova zaključno sa 25.09.2015.godine do 13,00 časova. Učesnici postupka javnog nadmetanja dužni su uz prijavu sa naznačenim predmetom zakupa dostaviti kompletnu dokumentaciju predviđenu pod tač. 2 ovog Javnog poziva.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene, neće se razmatrati i vratiće se ponuđaču.
VRIJEME I MJESTO UVIDA U AUKCIONU DOKUMENTACIJU
Aukciona dokumentacija se može podići svakog radnog dana u periodu od 09-14,00 časova u kancelariji Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove Opštine Kotor, počev od 08.09.2015.godine, zaključno sa 25.09.2015.godine do 13,00 časova.
VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA 
Zakup predmeta aukcije izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem (aukcija)u prostorijama Opštine Kotor na II spratu- Sala za sastanke, dana 25.09.2015.godine sa početkom u 15,00 časova ( za nepokretnost koja je predmet zakupa iz stava 1a ovog Javnog poziva), odnosno u 15,30 časova ( za nepokretnost koja je predmet zakupa iz stava 1b ovog Javnog poziva)
POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA 
Postupak javnog nadmetanja smatraće se uspjelim i u slučaju kada je dostavljena jedna ispravna prijava,a podnosilac prijave se registruje i prisustvuje aukciji u kom slučaju se lice koje je steklo status učesnika na aukciji proglašava zakupcem,a početna cijena na aukciji može biti zakupna cijena , s tim što ako učesnik odbije da prihvati zakupnu cijenu gubi pravo na povraćaj depozita.
Minimalna promjena raspona ponude u postupku javnog nadmetanja utvrđuje se u skladu sa odlukom Komisije za zakup o uvećanju cijene tokom nadmetanja, a čiji licitacioni korak iznosi 1E/m2. Postupak nadmetanja se završava ako niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. U tom slučaju zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se zakupcem,a njegova ponuda se smatra prihvaćenom ponudom za zakup predmetne imovine.
Podnosioci prijava koje su neblagovremene i nepotpune, ili predate nezapečaćene ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju.
O početku, toku i završetku aukcije vodi se zapisnik o aukciji na koje učesnik aukcije može uložiti prigovor usmeno na zapisnik. Prigovor ne odlaže aukciju,a o osnovanosti prigovora odlučuje Komisija neposredno po njegovom iznošenju. Odluka Komisije po prigovoru je konačna. Komisija proglašava zakupca i isto utvrđuje samim zapisnikom čiji se original dostavlja zakupcu nakon potpisivanja od strane članova Komisije, zakupca, zakupodavca i ostalih učesnika aukcije.
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
- Zakupac je dužan da sa Opštinom Kotor zaključi ugovor o zakupu u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja. Ukoliko isti ne zaključi ugovor o zakupu u navedenom roku gubi pravo na dodijeljenu lokaciju. Naknadu zakupa za nepokretnosti koje su predmet zakupa zakupac plaća mjesečno, a ista se može uvećavati za rast troškova cijena na malo, prema podacima koje objavljuje Monstat. Ukoliko zakupac ne zaključi ugovor o zakupu u predviđenom roku, zakupodavac ima pravo da zaključi ugovor o zakupu predmeta zakupa sa drugim učesnikom navedenog javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu. Ako zakupac ne izmiruje redovno svoje obaveze po osnovu zaključenog ugovora o zakupu, i to do 5-og u mjesecu, pokreće se postupak raskida Ugovora o zakupu. Uplaćeni depozit zakupca se uračunava u zakupnu cijenu,a ostalim učesnicima javnog nadmetanja se uplaćeni depozit vraća u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora i uplate prve zakupnine od strane zakupca.
- Ugovorom o zakupu nepokretnosti koje su predmet ovog Javnog poziva, pored elemenata utvrđenih Zakonom o obligacionim odnosima, precizirat će se i podaci o: kat.parceli,namjeni i veličini objekta, Javnog poziva i obavezama ugovornih strana u slučaju neizvršenja ugovora, zadržavanju prava raspolaganja nad depozitom i načinu obezbjeđenja potraživanja.
- Sve obaveze plaćanja poreza po osnovu ugovora, kao i troškove povodom zaključenja istog plaća zakupac.

Bliža obavještenja mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama Opštine Kotor -Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, ili putem mail-a · pravna.zastita@opstinakotor.com
NAPOMENA: Ovaj poziv biće objavljen na WEB site-u Opštine Kotor .

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
SEKRETAR

Srđan Vuković, dipl.pravnik