Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

JAVNI POZIV Za davanje u zakup dijela kat.parc. 954/1 K.O. Lastva javnim nadmetanjem

22.11.2017.
JAVNI POZIV Za davanje u zakup dijela kat.parc. 954/1 K.O. Lastva javnim nadmetanjem

Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do privođenja namjeni, ali ne duži od 5 godina, nepokretnosti u državnoj  svojini na kojoj je   subjekt raspolaganja Opština Kotor, na lokaciji označenoj kao dio kat.parc. 954/1 K.O. Lastva, površine 40 m2, koja se nalazi u obuhvatu UP naselja Lastva Grbaljska („Sl.list CG – Opštinski propisi“ br. 27/05) i po namjeni je jednim dijelom u zoni turizma, jednim dijelom u zoni stanovanja, jednim dijelom u zoni sporta i rekreacije, jednim u zoni šumskih površina – zaštitno zelenilo, i u zoni saobraćajnice.

 

Dio kat.parc. 954/1 K.O. Lastva daje se u zakup radi postavljanja privremenog objekta – bazne stanice.

 

Početni iznos mjesečne cijene zakupa (bez uračunatog PDV-a) dijela predmetne kat. parcele iznosi 15,60 eura (petnaest eura i šezdeset centi).

 

 

 

OPŠTI USLOVI

 

 

Vrijeme i mjesto podnošenja prijava

 

 

Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se u zapečaćenom omotu neposredno Opštini Kotor, preko Građanskog biroa, Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove, Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup dijela kat.parc. 954/1 K.O. Lastva javnim nadmetanjem, Stari grad anag br. 317, 85330 Kotor, sa naznakom „za javno nadmetanje - ne otvaraj“ svakog radnog dana u periodu od 9-14 časova zaključno sa 07.12.2017. godine do 14:00 časova.

 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka (neblagovremene), kao i one  koje nijesu zapečaćene, neće se razmatrati  i vratiće se ponuđaču.

 

 

Prijava treba da sadrži:

 

 

1. Tačan naziv i adresa ponuđača:

 

-za fizička lica prezime, ime i ime jednog roditelja; adresu, jedinstveni matični broj i potpis; broj telefona i broj faxa (ukoliko ga posjeduje); broj računa za vraćanje depozita; broj lične karte ili putne isprave (pasoša), 

 

-za pravno lice naziv i sjedište pravnog lica; registarski broj iz sudskog registra kod koga je registrovan ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica (original ili ovjerenu kopiju rješenja); ime i prezime direktora i njegov potpis; ovlašćenje-punomoćje za učestvovanje na javnom nadmetanju; broj telefona i broj faksa; broj računa za povraćaj depozita.

 

2. Cijena zakupa izražena u  eurima;

 

3. - za fizička  lica: dokaz o uplati garantnog depozita na iznos od 10 % od početne cijene zakupa građevinskog zemljišta, bez uračunatog PDV, za vremenski period od 5 godina, na žiro Račun Opštine Kotor broj  520-291700 -12 kod Hipotekarne banke, sa naznakom za Javno nadmetanje.

 

- za pravna lica: dokaz o uplati garantnog depozita na iznos od 10 % od početne cijene zakupa građevinskog zemljišta, bez uračunatog PDV, za period od 5 godina na žiro Račun Opštine Kotor broj  520-291700 -12 kod Hipotekarne banke, sa naznakom za Javno nadmetanje, ili garanciju naplativu na prvi poziv na iznos depozita sa rokom važenja 60 dana.

 

 

Sva priložena dokumenta  moraju  biti original ili kopije ovjerene od nadležnog organa, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

Prilikom izbora najpovoljnijeg zakupca polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene.

 

         

Vrijeme i mjesto uvida u aukcionu dokumentaciju

 

 

Aukciona dokumentacija se može podići svakog radnog dana u periodu od 9-14 časova u kancelariji Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove Opštine Kotor, prizemlje zgrade Opštine Kotor, Stari grad anag br. 317, 85330 Kotor, kontakt telefon 032/325-856, počev od 23.11.2017. godine zaključno sa 07.12.2017. godine do 14:00 časova.

         

 

Vrijeme i mjesto održavanja javnog nadmetanja (aukcije)

 

 

Zakup predmeta aukcije izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem (aukcija) u prostorijama Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, Opštine Kotor, u prizemlju dana, 07.12.2017. godine  sa početkom u 15:00 časova.

 

Registraciju učesnika aukcije obavlja Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja 1 (jedan) čas prije početka aukcije.

 

 

Postupak javnog nadmetanja (aukcije)

 

 

Postupak Javnog nadmetanja (aukcija) smatraće se  uspjelim i u slučaju kada je dostavljena jedna ispravna prijava, a podnosilac prijave se registruje i prisustvuje aukciji u kom slučaju se lice koje je steklo status učesnika na aukciji proglašava zakupcem, a početna cijena na aukciji može biti zakupna cijena, s time što ako učesnik odbije da prihvati zakupnu cijenu, gubi pravo na povraćaj depozita.

 

Minimalna promjena raspona ponude u postupku javnog nadmetanja (aukcije) utvrđuje se u skladu sa odlukom Komisije za zakup o uvećanju cijene tokom nadmetanja, a čiji licitacioni korak iznosi 1 E po m2. Postupak nadmetanja  se završava ako niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. U tom slučaju zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se zakupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za zakup predmetne imovine.    

 

Podnosioci prijava čije su prijave neblagovremene i nepotpune  ne  mogu učestvovati u javnom nadmetanju.

 

O početku, toku i završetku aukcije sastavlja se zapisnik o aukciji na koji učesnik aukcije može uložiti prigovor usmeno na zapisnik. Prigovor ne odlaže aukciju, a o osnovanosti prigovora odlučuje Komisija, neposredno po njegovom iznošenju. Odluka Komisije po prigovoru je konačna. Komisija proglašava zakupca i isto utvrđuje samim zapisnikom čiji se original dostavlja zakupcu nakon potpisivanja od strane članova Komisije, zakupca, zakupodavca i ostalih učesnika aukcije.

 

 

Način i uslovi plaćanja

         

 

Zakupac je dužan da sa Opštinom Kotor zaključi ugovor o zakupu u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja (aukcije). Ukoliko isti ne zaključi ugovor o zakupu u navedenom roku gubi pravo na dodijeljenu lokaciju. Naknadu za predmetnu nepokretnost plaća Zakupac mjesečno, a ista se može uvećavati za rast troškova cijena na malo, prema podacima koje objavljuje Monstat . Ukoliko zakupac ne zaključi ugovor o zakupu u predviđenom roku, zakupodavac ima pravo da zaključi ugovor o zakupu predmeta zakupa sa drugim učesnikom navedenog  javnog nadmetanja (aukcije), koji je ponudio drugu najveću cijenu. Ako zakupac ne izmiruje redovno svoje obaveze po osnovu zaključenog ugovora o zakupu, i to do 5-tog u mjesecu, gubi pravo na povraćaj depozita i pokreće se postupak raskida Ugovora. Uplaćeni depozit zakupca se uračunava u zakupnu cijenu, a ostalim učesnicima javnog nadmetanja (aukcije) se uplaćeni depozit vraća u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora i uplate prve zakupnine od strane zakupca.

 

Ugovorom o zakupu predmetne nepokretnosti pored elemenata utvrđenih ZOO preciziraće se podaci o: urbanističkoj i katastarskoj parceli, namjeni i veličini objekta, Javnog poziva i obavezama ugovornih stranaka u slučaju neizvršenja obaveza, zadržavanju prava raspolaganja nad depozitom i načinu obezbjeđenja potraživanja i pravima i obavezama ugovornih strana u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza.

 

Sve obaveze plaćanja poreza po osnovu Ugovora o zakupu plaća zakupac.

 

Bliža obavještenja mogu se dobiti svakog radnog dana na tel. 032/325-856 ili neposredno u prostorijama Opštine Kotor, Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, Stari grad anag br. 317, 85330 Kotor ili na mail adresu pravna.zastita@opstinakotor.com.

 

Napomena: ovaj poziv biće obavljen na WEB site-u Opštine Kotor.

 

 

Predsjednik Komisije

Željko Dapčević

 

 

Similar