header image

Javni poziv: Podrska individualnom kulturnom stvaralastvu

25.09.2018.
blog image

Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu iz oblasti muzike, književnosti, nauke, filma i pozorišta, za autorska djela stvaralaca/teljki sa područja opštine Kotor

Predmet podrške
Sufinansiranje troškova:
-    Izdavanja i štampanja knjiga (proze i poezije);
-    Izdavanja muzičkih djela (CD);
-    Izdavanje i štampanje naučnih radova i knjiga iz oblasti nauke;
-    Snimanja filmova dokumentarnog karaktera.
Otkup:
-    Tekstova/scenarija na polju pozorišne i filmske umjetnosti.

Korisnici sredstava (učesnici po Javnom pozivu):
-    Autori/ke (fizička lica) rođeni/e u opštini Kotor;
-    Autori/ke (fizička lica) sa mjestom boravka u opštini Kotor (ne kraće od dvije godine)

Prihvatljivi uslovi:
-    Autorski materijal vezan za život, kulturu, tradiciju, osobenosti, potrebe i interese ljudi sa područja Kotora i Boke Kotorske;
-    Reference autora;
-    Novo (neobjavljivano) autorsko djelo.

Kriterijumi prihvatljivosti:
-    Jedan projekat po autoru/ki;
-    Materijal napisan na službenom jeziku Republike Crne Gore;
-    Stepen ispunjenosti traženih uslova;
-    Originalnost i savremenost forme;
-    Da projekat već nije podržan putem drugih budžetskih linija Opštine Kotor, kao ni preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština;
-    Prednost podrške stvaraocima/teljkama mlađim od 30 godina.

Dokumentacija koja se prilaže:
Potrebna dokumentacija:
- kopija lične karte autora/ke;
- reference (radna biografija autora/ke, pregled dosadašnjeg rada i projekata);
- kratak opis projekta kojim konkuriše (ne više od dvije kucane strane);
- otkucan rukopis ili CD kandidovanih djela;
- rok završetka projekta;
- ukupan budžet projekta;
- saradnici/e na projektu;
- kopija tekućeg računa autora/ke;
- ovjerena izjava autora/ke da po priloženom projektu nije ranije dobio/la sredstva Opštine Kotor, kao ni organizacija i ustanova čiji je osnivač Opština;
- izjava o već dobijenoj visini sredstava za predmetni projekat sa imenom donatora/ke ili organizacije/ustanove koja je podršku pružila.

Dokumentacija se predaje u zapečaćenom kovertu, u jednom primjerku, isključivo preko Građanskog biroa. Uz koverat je potrebno zakačiti popunjen obrazac Zahtjeva za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu, koji je dostupan na sajtu Opštine Kotor (link) i u Građanskom birou.


Rokovi za podnošenje
Javni poziv je otvoren od 25. septembra do 15. oktobra 2018. godine.

Visina podrške
Maksimalno učešće podrške po odabranim projektima iznosi do 50% ukupno potrebnih sredstava za realizaciju projekta. Ukupno opredijeljena budžetska sredstva po ovom pozivu iznose 10.000 eura.

PROCEDURA REALIZACIJE
Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti će na osnovu pristiglih zahtjeva a nakon zatvaranja Javnog poziva, objaviti na sajtu Opštine imena svih autora/ki i projekata kojim su konkurisali/e za podršku, kao i svih onih koji su dostavili nepotpunu dokumentaciju sa rokom od tri dana za dopunu dokumentacije.
Nakon isteka navedenog roka Opština Kotor će u roku od 10 dana obaviti selekciju projekata na osnovu navedenih  uslova prihvatljivosti i kriterijuma za odabir. Lista odabranih projekata uz visinu odobranih sredstava i lista odbijenih projekata sa imenima autora sa obrazloženjem biće objavljene na sajtu Opštine Kotor.
Najdalje za 30 dana od dana objave prihvaćenih projekata biće potpisani ugovori sa autorima/kama kojima će biti regulisani međusobna prava i obaveze.

Informacije putem telefona 032/325-860 / lokal 227 ili mejl adrese kultura@kotor.me.



SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PRILOG: Zahtjev - Individualno stvaralaštvo

PRILOG: Javni poziv - Individualno stvaralaštvo