Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

javni poziv za izbor najboljih u sportu u 2018 godini

29.11.2018.
javni poziv za izbor najboljih u sportu u 2018 godini

U skladu sa članom 26 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“ br. 50/17 od 07.12.2017.godine), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor upućuje JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJBOLJIH U KATEGORIJAMA: 1. NAJBOLJI/A SPORTISTA/KINJA;2. NAJBOLJI SPORTSKI KLUB;3. PERSPEKTIVNI/A SPORTISTA/KINJA;4. ZASLUŽNI/A SPORTSKI/A RADNIK/CA5. NAJBOLJI/A TRENER/ICA. Pozivaju se sportske organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlažu najbolje u navedenim kategorijama u ovoj godini.

Predlog može dati sportska organizacija koja ispunjava sljedeće uslove :

- da je upisana u Registar sportskih organizacija;
- da je registrovana na teritoriji Crne Gore i da ima sjedište u opštini Kotor.

Predlozi se dostavljaju u pisanom obliku preko Građanskog biroa naslovljeni na Sekretarijat za kulturu, sprot i društvene djelatnosti u zatvorenim kovertima sa naznakom - „Predlog za izbor najboljih u sportu”.

Predlozi treba da sadrže:

1. ime sportske organizacije koja predlaže,
2. ime kandidata/kinje i/ili kluba kojeg/u predlažu.

Sportske organizacije ne mogu predlagati sebe ili kandidata/kinju iz sopstvene strukture.
Rok za predlaganje otvoren je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva – zaključno sa 5.decembrom 2018. godine.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI