header image

Javni poziv za davanje u zakup nepokrenosti javnim nadmetanjem

08.04.2014.
blog image

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (

 

Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na perod od 5 god,  nepokretnosti u državnoj  svojini, čiji  subjekt raspolaganja je Opština Kotor na lokaciji označena kao kat. parc. 1790  KO Dobrota I, objekat 1 površine 25 m2 koja po DUP-u Dobrote, predstvalja površinu za objekte elektro – energetske infrastrukture.

Početni iznos mjesečne cijene zakupa (bez uračunatog PDV-a) gradjevinskog zemljišta iznosi 78,30 eura ( slovima : sedamdesetosam eura trideset centi ).

Predmetna lokacija nalazi se u blizini donjeg puta u Dobroti u blizini plažnog bara „ Lugano“.

PRILOG : JAVNI POZIV Za davanje u zakup  nepokrenosti javnim nadmetanjem

18.04.2019. Download