header image

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorni planiranje - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata:

 • priprema i izrađuje nacrte i predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Sekretarijata koje usvaja Skupština i organizuje i učestvuje u javnoj raspravi na utvrđeni nacrt odluka;
 • sačinjava Program planiranja i uređenja prostora i organizuje javnu raspravu na nacrt Programa;
 • prati i analizira realizaciju programa planiranja i uređenja prostora;
 • izrada odluka o izradi, o utvrđivanju nacrta i o donošenju lokalnih planskih dokumenata, organizuje javnu raspravu na utvrđeni nacrt odluka;
 • vrši izradu programskih zadataka;
 • vodi pripremne poslove za izradu planske dokumentacije;
 • vrši ažuriranje podataka za dokumentacionu osnovu o prostoru;
 • predlaže planska rješenja za komunalno uređenje grada;
 • predlaže kataloge sa urbanističkom obradom većih, značajnijih lokacija za investicione objekte, turističke komplekse, poslovne zone i dr.
 • stara se o realizaciji programskih, investicionih i razvojnih ciljeva lokalne samouprave kroz izradu adekvatne planske dokumentacije;
 • izdaje rješenja o građevinskoj dozvoli;
 • izdaje rješenja o upotrebnoj dozvoli;
 • vrši tehnički prijem objekata;
 • izdaje rješenja o lokaciji za postavljanje privremenih objekata;
 • izdaje izvode iz lokalnih planskih dokumenata;
 • vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama iz oblasti urbanizma i građevinarstva;
 • vodi upravni postupak pretvaranja zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostore i pretvaranja zajedničkih djelova stambene zgrade u stambeni prostor;
 • vodi upravni postupak izdavanja urbanističko tehničkih uslova za nadogradnju višeetažnih stambenih zgrada;
 • vodi upravni postupak iseljenja bespravno useljenih lica u posebne djelove stambene zgrade;
 • vrši poslove koji proizilaze iz radova koji se izvode kao hitne intervencije na stambenim zgradama;
 • preduzima zakonske mjere u slučaju kada Skupština vlasnika stambene zgrade ne vrši Zakonom propisane poslove;
 • vodi poslove na određivanju naziva i granica naselja, ulica, trgova i brojeva zgrada;
 • učestvuje u izradi tendera koji se raspisuje za potrebe Sekretarijata;
 • izdaje uvjerenja za obračun lokalne komunalne takse i drugih obaveza, radi izdavanja rješenja o lokaciji za privremene objekte.