header image

Služba zajedničkih poslova

Nadležnost i djelokrug rada :

  • vrši zajedničke poslove administrativno-tenhničke nabavke za potrebe svih organa lokalne uprave u saradnji sa službenikom za javne nabavke, vrši poslove ekonomata i magacinskog poslovanja za potrebe administrativno-tehničkog funkcionisanja organa lokalne uprave i Skupštine opštine.
  • vrši poslove tekućeg održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave. mjesne zajednice i Skupštine opštine, poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave, mjesne zajednice i Skupštine opštine, portirske i kurirske poslove, dostavu pošte, poslove telefonske centrale, korišćenje i održavanje službenih vozila, usluge službenog prevoza za službena putovanja, poslove pružanja ugostiteljskih usluga (kafe kuhinja) za organe uprave, tehničke poslove u vezi sa upotrebom simbola opštine, poslove održavanja higijene službenih prostorija, kao i druge uslužne poslove za potrebe organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave.
  • podnosi izvještaj o radu Službe Glavnom administratoru i Predsjedniku opštine.