Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - NACRT ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

26.08.2019.

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 26.08.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor br.11-12140 od 26.08.2019 godine stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 26.08.2019 g. i trajaće do zaključno sa 09.09.2019 g.
Nacrt naznačene odluke objaviće se na internet site-u Opštine Kotor www.kotor.me
Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Skupstine Opstine Kotor 06.09.2019. godine, sa početkom u 12 h.
Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije ili na e-mail: trezor@kotor.me , do isteka roka za javnu raspravu.
Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE,BUDŽET I FINANSIJE

PRILOG: