header image

Sekretarijat za urbanizam gradjevinarstvo i prostorno planiranje

KONKURS PRČANJ

Poštovani, U skladu sa članom 24 Pravilnika o načinu i postupku sprovodjenja javnog konkursa , u prilogu Vam dostavljam Raspis konkursa za arhitektonsko – urbanističko rješenje turističkog...

Saznajte više 15.07.2016.

Raspis konkursa za arhitektonsko – urbanističko rješenje

Poštovani, U skladu sa članom 24 Pravilnika o načinu i postupku sprovodjenja javnog konkursa , u prilogu Vam dostavljam Raspis konkursa za arhitektonsko – urbanističko rješenje turističkog...

Saznajte više 28.06.2016.

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Kotor

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Kotor...

Saznajte više 20.05.2016.

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o donošenju Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o donošenju Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor...

Saznajte više 20.05.2016.

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV voda i TS 10/0,4kV, 630kVA u funkciji kamenoloma na kat.parc.794 K.O.Krivošije Donje

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV voda i TS 10/0,4kV, 630kVA u funkciji kamenoloma na kat.parc.794 K.O.Krivošije Donje  Programski zadatak sa elementima UTU za...

Saznajte više 20.05.2016.

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0,4kV.1x630kVA “Lastva-most”sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0,4kV.1x630kVA “Lastva-most”sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu Programski zadatak sa elementima UTU za izgradnju NDTS 10/0,4kV, 1...

Saznajte više 20.05.2016.

ANKETA - stavovi i opredjeljenja svih zaineresovanih

koja za cilj ima da se saznaju stavovi i opredjeljenja svih zaineresovanih za planska rješenja na predmetnom prostoru ANKETA ĆE SE SPROVESTI DO 15. FEBRUARA 2016. GODINE...

Saznajte više 12.02.2016.

DRŽAVNA STUDIJE LOKACIJE "SEKTOR 10" – SPILA – RISAN – RT BANJA

Zbog potrebe uključenja javnosti u proces planiranja, sprovodi se ANKETA koja za cilj ima da se saznaju stavovi i opredjeljenja svih zaineresovanih za planska rješenja na predmetnom prostoru ANKETA...

Saznajte više 01.02.2016.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE TS 10/0,4kV 630 kVa NA KATASTARSKOJ PARCELI 494 K.O.RISAN

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.11.2015.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS 10/0,4kV 630 kVa na kat.parceli 494 K.O.Risan i...

Saznajte više 17.11.2015.

Program Javne rasprave po nacrtu DUP-a Nerin i elaborata strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Nerin

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-10721 od 21.07.2015.godine, utvrđen je Nacrt DUP-a Nerin i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Javna rasprava će...

Saznajte više 28.07.2015.