header image

Pitanja - Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

Budući da organizujemo kulturnu manifestaciju zanima nas da li možemo dobiti finansijsku podršku od Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti?

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti može pružiti finansijsku podršku kulturnim manifestacijama koje se realizuju na teritoriji opštine Kotor i koje su vezane za istorijsko i kulturno nasljeđe Kotora a u skladu sa finansijskim mogućnostima Sekretarijata.

Budući da su nam potrebna određena finansijska sredstva za realizaciju kulturnog događaja na koji način se možemo obratiti Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti? Da li postoji poseban obrazac i ako postoji gdje se isti može naći?

Sekretarijatu se možete obratiti pisanom molbom ( npr. molba za sponzorstvo, molba za finansijsku pomoć i podršku) i ne postoji određena vrsta obrasca ili forme te iste molbe.

Kako ostvariti pravo na sufinasiranje sportskih aktivnosti?

Kako bi se ostvarilo pravo na sufinasiranje sportskih klubova potrebno je Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti dostaviti dokumentaciju traženu konkursom. Takođe, Opština Kotor iz budžeta sufinasira individualne sportiste/kinje i sportske manifestacije, pa je za ostvarivanje prava na navedeno potrebno dostaviti dokumentaciju traženu konkursom. Konkurs se može preuzeti sa sajta Opštine Kotor u elektronskoj formi u dijelu Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Kolika je visina sredstava koja se opredjeljuje nevladinim organizacijama?

Visina sredstava koja se opredjeljuje nevladinim organizacijama iznosi 1% planiranog prihoda u budžetu Opštine.

Koja je procedura prilikom prijavljivanja projekata?

Kako bi se ostvarilo pravo na dodjelu sredstava nevladinim organizacijama potrebno je aplicirati na raspisanom konkursu koji je objavljen na sajtu Opštine, te dostaviti dokumentaciju traženu konkursom. Nakon toga Komsija za raspodjelu sredstava evaluira projekte i donosi odluku o raspodjeli.

Koja je dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava za pomoć i njegu starih lica u kući – gerontoprogram?

Potrebno je stranka dostavi sljedeću dokumentaciju:
1. Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć i njegu starih lica u kući koji se može dobiti u Sekretarijatu;
2. Medicinsku dokumentaciju za lice kojem je potrebna pomoć i njega starih lica u kući i
3. Dokaz iz MZ o broju članova/ica domaćinstva kojim se dokazuje da osoba živi sama.

Koje usluge građanima može da pruži Kancelarija za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti?

Kancelarija za prevenciju prije svega ima funkciju informativnog servisa, zatim kroz redovne i projektne aktivnosti u školama i u lokanoj zajednici vrši edukaciju mladih koji nisu u problemu, ali i mladih koji su potencijalno rizična grupa po pitanju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. U Kancelariji za prevenciju se obavlja i savjetodavni rad sa osobama i porodicama koje su u problemu.

U kojim školama i u kojim razredima se sprovodi program primarne prevencije?

U svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Kotor. Program primarne prevencije sprovode delegirani nastavnici/ce uz podršku stručnog tima Kancelarije i  namijenjen je  8. i 9. razredu osnovne škole, a program “Prevencija u zajednici” namijenjen je učenicima/ama srednje škole.

Kojim danima i u kom terminu radi savjetovalište u Kancelariji?

Radno vrijeme Kacelarije za prevenciju je  svakim radnim danom od 7 do 15h, a savjetovalište je srijedom i  i četvrtkom od 16 do 20h.

Gdje se mogu kupiti testovi za otkrivanje narkotika?

U svim apotekama, a u Kancelariji za prevenciju narkomanije ih možete dobiti besplatno ukoliko želite da testirate svog/ju člana/icu porodice i ukoliko sumnjate da koristi psihoaktivnu supstancu.

Kako mogu da ostvarim pravo na jednokratnu novčanu pomoć?

Na osnovu Odluke o socijalnim davanjima, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti ima nadležnosti da odobrava pravo na jednokratnu novčanu pomoć građaninu/ki Kotora koji/a se nalazi u teškoj materijalnoj ili zdravstvenoj situaciji koju ne može sam/a da prevaziđe.

Postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć započinje podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu koji podnosilac/teljka potkrjepljuje relevantnom dokumentacijom kao što su: kopija lične karte izdate u MUP-u FL Kotor ili uvjerenje MUP-a da je Kotor njegovo/njeno prijavljeno mjesto prebivališta, kopija tekuđeg broja žiro-računa, potvrdu o mjesečnim primanjima (platna lista/ček od penzije/potvrda Centra za socijalni rad o vrsti i iznosu materijalne pomoći), Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da je nezaposlen/a, kopiju medicinske dokumentacije, potvrdu Mjesne zajednice o broju članova/ica domaćinstva i ostalu dokumentaciju koja potvrđuje njegovo/njeno teško materijalno i/ili zdravstveno stanje.

 

Koliki je iznos jednokratne novčane pomoći?

Odlukom o socijalnim davanjima propisano je da građanin/ka opštine Kotor može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć najviše 6 puta godišnje, a ukupan iznos koji se tim putem može ostvariti je 400 eura. Pojedinačan iznos o kojim se podnosilac/teljka zahtjeva obavještava Rješenjem o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć zavisi od priložene dokumentacije čime se težina situacije dokazuje.

Kako se započinje procedura usmjeravanja djeteta u poseban obrazovni program?

Postupak usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama započinje podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu uz Izvod iz matične knjige rođenih i medicinsku dokumentaciju djeteta. Obrazac zahtjeva može se naći na sajtu Opštine Kotor. Zahtjev uz svu prateću dokumentaciju se proslijeđuje Komisiji za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama čije su članice predstavnice oblasti zdravstva, govorno-jezičkih problema, obrazovanja i socijalnih problema. Članice Komisije dalje obavljaju pojedinačne preglede na osnovu kojih se donosi zajednički zaključak i Rješenje o usmjeravanju djeteta.