Kotor

Aktivno građanstvo

U cilju povećanja transparentnosti rada i bolje interakcije sa građanima/kama, Opština Kotor uvodi stranice - Aktivno građanstvo.

Dvosmjerna komunikacija sa građanima/kama je nepohodna kada je riječ o važnim temama koja utiču na život u gradu. Sva pitanja namijenjena lokalnoj upravi možete postaviti putem e-mail adrese pitajte.opstinu@kotor.me

Pored navedenog, Opština Kotor razvija i različite modele uključivanja građana/ki u procese donošenja odluka i praćenja rada organa lokalne uprave. Iz tog razloga će uskoro biti postavljene teme na koje će sami građani/ke moći da daju mišljenja i odgovore.

Predloge za teme možete takođe slati na e-mail pitajte.opstinu@kotor.me.

Najčešće postavljana pitanja iz djelokruga rada organa lokalne uprave :