header image

Građanski biro

Građanski biro predstavlja mjesto na kojem možete dobiti osnovne informacije o pravima koja želite da ostvarite u zakonom predviđenom postupku. Postupak za ostvarivanje Vaših prava pokreće se podnošenjem formalnog ili neformalnog zahtjeva i potrebne dokumentacije na šalteru Građanskog biroa.

Lokalna samouprava u našem gradu Vam na ovaj način omogućava da na efikasniji i racionalniji način, na jednom mjestu, dobijete punu i pravu informaciju o načinu i uslovima ostvarivanja Vaših prava.

Dodatne informacije možete dobiti u samom Birou, zgrada Opštine Kotor, Stari grad br. 317 ili na telefon 032/323-380.

Nadamo se uspješnoj saradnji, na obostrano zadovoljstvo, građana/ki i lokalne samouprave.

Građanski biro vrši poslove koji se odnose na:

prijem svih zahtjeva stranaka, obradu i sistematizovanje zahtjeva (djelovodnik i kancelarijsko poslovanje);

pružanje informacija građanima/kama i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave i službama;

izdavanje formulara i obrazaca za podnošenje zahtjeva radi realizacije prava i obaveza građana/ki i drugih subjekata, davanje uputstava neukim strankama, vođenje evidencije svih primljenih zahtjeva stranaka, ažuriranje i praćenje kretanja upravnih i drugih predmeta koji se nalaze u radu organa lokalne uprave i službi, uručivanje rješenja i drugih akata strankama koje donose organi lokalne uprave i službe, vrši poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga vjenčanih, arhiviranje i čuvanje akata organa lokalne uprave i službi, vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima; 

pripremu izvještaja o radu Biroa za potrebe predsjednika/ce Opštine i Glavnog administratora.
U Građanskom birou se mogu organizovati i pojedini poslovi iz nadležnosti organa lokalne uprave i organa državne uprave koji se odnose na službene evidencije prava i obaveza građana/ki na području opštine i izdavanje izvoda iz istih.

RADNO VRIJEME: 08:00 - 13:00

PAUZA: 11:00 - 11:30

Kontakti:

Telefon:032/323-380
e-mail: gradjanski.biro@kotor.me