header image

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI - NACRT ODLUKE O VISINI, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (JAVNA RASPRAVA OD 13. APRILA DO 12. MAJA 2017. GODINE)

09.06.2017.
blog image

Uvodna riječ Predlagač Odluke je prije javne rasprave konstatovao potrebu za izmjenama:Nacrt odluke nije napisan rodno senzitivnim jezikom. Tekst Predloga odluke treba da jezički bude prilagođen Zakonu o rodnoj ravnopravnosti.

 1. Član 1 dodaje se drugi stav koji glasi: „Ova Odluka o raspodjeli sredstava za NVO se ne odnosi na aktivnosti NVO vezane za štampanje knjiga, publikacija, organizovanje zabava, kulturnih i sportskih manifestacija, zdravstvenih usluga, humanitarnih pomoći i uopšte drugih vidova pomoći transferom finansijskih sredstava i sl.”
 2. Član 3 dodaje se tačka 9 koja glasi – „Nevladine organizacije čije djelovanje je vezano za mlade, njihovo aktivno uključenje u zajednicu i rješavanje problema mladih (edukacija, zapošljavanje, volonterizam, nasilje u porodici, inkluzija i slično).“

Tačka 9 postaje tačka 10,a tačka 10 tačka 11.

Posljednji stav: „Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti može da sastavi godišnji predlog prioriteta iz oblasti djelovanja nevladinih organizacija iz člana 3 i dati ga Predsjedniku Opštine na saglasnost. Ukoliko se ne odrede prioriteti, smatraće se da su sve aktivnosti pobrojane u članu 3 (tačka 1 do 11) prioritetne za tu godinu.”

 1. Član 4  stav 1 ima dopunu i glasi: „Budžet za ove nevladine organizacije raspodijeliće se ravnomjerno izuzev u slučajevima kada ove nevladine organizacije ne dostave pisanu saglasnost svih da se jednoj od njih opredijeli veći iznos sredstava sa obrazloženjem.”

Stav 2 mijenja se i glasi: „Nevladine organizacije iz člana 3 stav 1 ne konkurišu za sredstva putem projekata, već im se sredstva dodjeljuju na osnovu podnijetih izvještaja, planova i programa.

Izvještaj o realizovanim sredstvima podnose do kraja kalendarske godine, a planove i programe u roku ne dužem od 30 dana od dana usvajanja budžeta.

Ukoliko se ne ispune navedeni zahtjevi iz prethodnog stave, ove nevladine organizacije gube pravo na učešće u raspodjeli budžeta za ovu namjenu.

Planovi i programi ne podliježu ocjenjivanju, a njihovi predstavnici mogu biti birani za članove Komisije za ocjenjivanje i raspodjelu sredstava za ostale nevladine organizacije.”

 1. Član 7 stav (alineja) 5 mijenja se i glasi: „Članove Komisije iz reda istaknutih stručnih i naučnih radnika, na predlog Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, bira i imenuje Predsjednik Opštine. Imenovani ne može biti odbornik/ca, poslanik/ca, član/ca organa upravljanja političke partije ili nevladine organizacije koja konkuriše, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština. Imenovanje se vrši na osnovu prethodne saglasnosti imenovanog o prihvatanju istog.”
 2. Član 10 alineja 2 mijenja se i glasi: „Da je upisana u registar nevladinih organizacija”.
 3. Član 12 alineja 3  briše se: „nije član nijedne političke partije”.
 4. Član 13  alineja 3 briše se:  „da nije član nijedne političke partije”.
 5. Član 17 tačka 2 mijenja se i glasi: „da je došlo do promjena neke od okolnosti iz člana 10 I člana 12 ove Odluke”.
 6. Član 19  stav 4 mijenja se i glasi: „Članovi/ce Komisije imenovani/e kao predstavnici/e istaknutih stručnih i naučnih radnika/ca, kao i predstavnici/e nevladinih organizacija, imaju pravo na nadoknadu u visini jednokratne naknade odbornika SO Kotor po svakom konkursu”.

10. Član 22 pretposljednji stav se dodaje i glasi: „Zahtjev za apliciranje na propisanom obrascu objavljenom na sajtu Opštine ili na šalteru Građanskog biroa”.

11. Član 25 dodaje se posljednji stav koji glasi: „Ovaj obrazac (aplikacija za prijavljivanje) se predaje zakačen za zapečaćeni koverat u kojem se nalazi projekat isključivo preko Građanskog biroa”.

12. Član 26 stav 2 mijenja se i glasi: „Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava ne može biti veći od 70% od iznosa traženog za finansiranje projekta”.

13. Član 37 iza zareza se dodaje: „a primjenjivaće se od dana donošenja”.

I dio - Tok javne rasprave

Nakon utvrđivanja Nacrta odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama od strane Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, kao nadležnog organa lokalne uprave za sprovođenje javne rasprave, sprovedene su sljedeće aktivnosti:

- Tekst Nacrta je u skupštinskoj proceduri proslijeđen svim odbornicima/ama Skupštine opštine Kotor i odborničkim klubovima sa područja opštine Kotor uz poziv na dostavljanje primjedbi, sugestija i mišljenja u roku određenom za javnu raspravu.

- Obavještenje o javnoj raspravi emitovano je u informativnom programu Lokalnog javnog emitera i na sajtu Opštine Kotor.

- Tokom trajanja javne rasprave otvorena je dežurna kancelarija u kojoj su zainteresovani/ne mogli dobiti sve informacije i dostaviti eventualne predloge, sugestije i primjedbe na Nacrt odluke.

- Održane su dvije javne rasprave na koju su posebno pozvani predstavnici/ce nevladinog sektora.

Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, kao resornom organu za podnošenje primjedbi, predloga i sugestija, podnijet je predlog od strane odbornice Tatjane Crepulje, na 5. sjednici Skupštine opštine Kotor dana 12.04.2017. godine, da se s aspekta ljudskih prava preispita zakonitost zahtjeva Nacrta odluke da član/ica Komisije ispred NVO sektora ne može biti član/ica političke partije, odbornik/ca, poslanik/ca ili javni/a funkcioner/ka. Prihvaćeno u dijelu članstva u političkoj partiji. Ocjenjujemo da pojedinci/ke koji/e imaju političke funkcije (odbornici/e, poslanici/e i javni/e funkcioneri/ke) ne treba da budu predstavnici/e nevladinog sektora u Komisiji.

Na prvoj javnoj raspravi održanoj  24.04.2017. godine na kojoj je prisustvovao 30 građana/ki dati su sljedeći predlozi:

Tripo Šubert (NVO Hrvatsko građansko društvo)

- predlog da se u članu 3 tačka 8 nakon riječi  „kuhinja“ doda  „i čuvaju kulturu bogate prošlosti Kotora“. Prihvaćeno i sada glasi: „Nevladine organizacije koje njeguju tradiciju i kulturno nasleđe i čuvaju od zaborava običaje ovog kraja kroz muziku, ples, igru i tradicionalnu kuhinju.“

- predlog da se smanji broj primjeraka projekta koji se podnose (član 22 alineja 12). Prihvaćeno i sada glasi: „dva štampana primjerka i jedna elektronska verzija na CD-u.“

Marina Dulović (NVO Bocche di Cattaro)

 • predlog da se u članu 3 uvrste NVO čije je djelovanje namijenjeno mladim ljudima. Prihvaćeno, jer je i sam Predlagač u toku rasprave dao istu dopunu.

Biljana Gligorić (NVO Expeditio) - dostavljena pisana verzija predloga i izmjena na Nacrt odluke dana 08.05.2017. god. broj 07-6544 sljedeće sadržine:

“Član 3 stavka 2 da glasi: Nevladine organizacije čije djelovanje i projekti tretiraju zaštitu ljudskih prava, posebno ranjivih grupa kao što su: mladi, žene i stari. Prihvaćeno.

Član 3 stavka 3 bi mogla da glasi: Nevladine organizacije koje doprinose afirmaciji i valorizaciji kulturog potencijala, tradicije, kulturne posebnosti i raznovrsnosti opštine, podizanja nivoa urbane kulture, zaštite prostora i očuvanja kulturne baštine. Djelimično prihvaćeno i sada glasi: “Nevladine organizacije čije djelovanje i projekti tretiraju zaštitu prirode, ekologiju, održivi razvoj, zaštitu prostora, podizanje nivoa urbane kulture i očuvanje graditeljskog nasljeđa.”

Član 3.

Dodati stavku: Nevladine organizacije koje podstiču ekonomski i održivi razvoj opštine. Djelimično prihvaćeno kroz izmjenu prethodnog člana.  

Član 3, posljednji stav:

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti sastavlja godišnji predlog prioriteta iz oblasti djelovanja nevladinih organizacija i daje ga Predsjedniku Opštine na saglasnost.

Ostaje dilema da li SAMO Sekretarijat sastavlja predloge ili i neki savjet i da li da stoji u skladu sa Strategijom razvoja ili nešto tako. Nije prihvaćeno uz obrazloženje da je pravo predsjednika da po ovom pitanju traži širi konsenzus.

Član 7

Komisija se bira na period od 1 godine. Možda je premalo 1 godina. Staviti na 2 godine. Prihvaćeno i sada glasi: „Komisija se bira na period od 2 godine.”

Član 7, posljednji stav

Umjesto riječi procedura staviti poslovnik ili pravilnik. Prihvaćeno.

Član 14

Prispjele kandidature razmatra Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Možda da još neko odlučuje, recimo, Savjet za saradnju sa NVO jer bi trebalo da postoji u Opštini. Nije prihvaćeno jer, po tekstu Nacrta, Sekretarijat vrši procjenu potpunosti dokumentacije vezane za izbor člana Komisije ispred NVO, a ne procjenu kvaliteta podnijetih projekata.

Član 23

Dodati i ovo poslije riječi  - u skladu sa posebnim propisom (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva). Prihvaćeno.

Kao i ovu: Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome. Prihvaćeno.

Sada glasi: Član 23 “Nevladina organizacija koja je za realizaciju projekata koristila budžetska sredstva po javnom konkursu u nekoj od prethodnih  godini obavezna je da po isteku 30 dana od datuma završetka projekta za koji su sredstva odobrena, priloži izvještaj o realizaciji projekta sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja uključujući i finansijski izvještaj sačinjen u skladu sa posebnim propisom. (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva).

Ukoliko nevladina organizacija nije dostavila traženi izvještaj po realizovanim projektima iz prethodnih godina koji su finansirani iz budžeta Opštine, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.

Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostavlja izjavu o tome”

Ubaciti novi član - Administrativna provjera - Član xx

Komisija otvara blagovremeno podnijete zapečaćene koverte na prvoj sjednici nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva. Ako utvrdi da nevladina organizacija nije dostavila svu dokumentaciju propisanu članom 20 i 21 ove odluke, Komisija poziva nevladinu organizaciju da nedostatak otkloni odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema poziva. Ukoliko nevladina organizacija nedostatak ne otkloni u ostavljenom roku, Komisija će zaključkom zahtjev odbaciti. Spisak organizacija koje ne dostave potpunu dokumentaciju objavljuje se na sajtu Opštine  u roku od 7 dana od dana završetka konkursa.

U roku od 7 dana od dana objavljivanja spiska organizacija koje nisu dostavile potpunu dokumentaciju, nevladina organizacija može iskazati Prigovor Komisiji zbog propusta u ocjenjivanju dostavljene dokumentacije.

Komisija u roku od 7 dana od dana prijema Prigovora donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju Prigovora.

Konačan spisak organizacija koje nisu dostave potpunu dokumentaciju objavljuje se na sajtu Opštine  u roku od 20 dana od dana završetka konkursa. Prihvaćeno i dodat član 23a.

Razno:

 • da tekst bude rodno senzitivan. Prihvaćeno.
 • razmisliti da li da se u kriterijumu nagrade i NVO koji sprovode EU projekte tako da dobiju koji poen na to. Nije prihvaćeno s obzirom na to da još uvijek nije rasprostranjeno učešće lokalnih NVO u EU projektima.
 • da se ubaci formular za kriterijum a kao što je priloženi iz modela Odluke koji je sačinila Koalicija zajedno do cilja, koji bi bio sastavni deo Odluke. Nije prihvaćeno, kriterijume smo precizirali Odlukom.

 Danica Ivović (NVO Šjore od mota)

- predlog da se sredstva koja nisu utrošena, a dobijena su po Konkursu, vrate i da se nevladina organizacija koja je projekat podnijela a nije ga realizovala – kazni. Nije prihvaćeno u dijelu izmjena ove Odluke, ali jeste da bude predmet ugovorenih obaveza.

Rafaela Lazarević (NV0 O Karampana)

- predlog da se u članu 7 preformulišu stavke vezane za člana/icu Komisije iz reda istaknutih stručnih i naučnih radnika/ca u kojem se navodi da „ne može biti odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica nijedne političke partije ili NVO, javni funkcioner/ka, državni/a ili lokalni/a službenik/ca ili namještenik/ca“  na način što će umjesto „član/ica nijedne političke partije“ biti „član/ica organa uprave političke partije“, kao i da se stavka „državni/a ili lokalni/a službenik/ca ili namještenik/ca“ izbriše. Prihvaćeno djelimično u vezi članstva u političkoj partiji kroz izmjene samog Predlagača.

Ljiljana Velić (NVO Hrvatsko kulturno društvo Tomislav) - dostavljena pisana verzija predloga i izmjena na Nacrt odluke dana 04.05.2017. god. broj 07-6291 sljedeće sadržine:

„Član 3

Smatram da su nevladina udruženja koja njeguju tradiciju i čuvaju i njeguju kulturnu i povijesnu baštinu grada Kotora, te svojim radom podstiču amatersko kulturno stvaralaštvo na nedovoljno visokom stepeniku potencijalnih korisnika budžetskih  sredstava opredijeljenih za nevladin sektor (tačka 8). Rad takvih nevladinih udruženja potiče mlade i građanstvo na jačanje interesa i ljubavi prema kulturnom i povijesnom nasljeđu i kroz svoj rad odgajaju mlade ljude koji će znati čuvati i njegovati  iste u budućnosti. Nije prihvaćeno jer su sredstva za amaterska djelovanja data kroz posebnu budžetsku stavku.

Član 4

Nevladina udruženja na svojim sjednicama u četvrtom kvartalu tekuće godine obično predlažu i usvajaju plan i program rada za narednu godinu. Zato smatram da su nevladina udruženja s posebnim statusom za općinu Kotor dužna  dostaviti svoj Plan i program rada  nadležnima uz narativni i financijski izvještaj o utrošenim sredstvima odmah nakon isteka fiskalne godine. Ostala nevladina udruženja koja apliciraju za sredstva pisanjem projekata dužna su u predviđenom roku dostaviti validnu dokumentaciju (narativni i financijski izvještaj) i tako pravdati dobijena sredstva. Član 4 je nedovoljno precizan u ponuđenom Nacrtu. Prvi dio prihvaćen jer ga naša Odluka već sadrži (član 4 stav 2), a drugi dio je prihvaćen kroz predloge i drugih predlagača.

Član 24

U članu 24 tačka 17 traže se podaci o članovima/nicama organa upravljanja organizacije. U praksi koju smo stekli apliciranjem kod raznih investitora nismo nikada davali podatke o članovima organa upravljanja. Potrebno je navesti koje organe nevladino udruženje ima  (u skladu sa zakonom o NVO). Nije prihvaćeno jer neophodna dokumentacija za  osnivanje propisuje organe upravljanja, pa je samim tim to javni podatak.

Član 26

Smatram da je predloženi minimalni iznos od 30% traženih sredstava za projekat nedovoljan za realiziranje istog. Taj minimalni iznos treba povećati na 70%, a maksimalni iznos ne može premašiti traženi iznos u cjelosti. Nevladina udruženja stječu prihode sukladno zakonskim propisima (članarina, donacije, projekti). S obzirom na lošu ekonomsku moć građana/nki i privrednih subjekata u cjelosti nevladina udruženja stječu minimalne prihode od članarina i donacija. Realnost je da nevladina udruženja veoma teško prikupljaju sredstva za tekuće poslovanje i postižu ga nesebičnim volontiranjem i sitnim donacijama svojih članova. Ogromna većina nevladinih udruženja ne može sakupiti značajnija sredstva tako da se kvalitet rada znatno umanjuje zbog nedovoljnih sredstava. Sugerirala bih da, ukoliko nevladino udruženje dobije značajnije umanjen iznos od traženog, ima mogućnost revidiranja projekta da bi projekat prilagodilo odobrenom iznosu. Nije prihvaćeno zbog intencije da lokalna uprava jača NVO sektor omogućavajući da što veći broj odlično ocijenjenih projekata može participiratI u sredstvima iz budžeta za NVO.

Također bih sugerilala sljedeće:

Poželjno bi bilo da se u aplikacionoj formi pisanja projekta navedu prihvatljivi kriteriji troškova.

Nevladina udruženja svojim radom afirmiraju i razvijaju volonterizam, pa je poželjno odrediti prihvatljivi procent isplata stručnih suradnika/ca uključenih u implementaciju projekta putem autorskih honorara, udgovora o djelu i sl. Uobičajeno je da ti troškovi iznose najviše do 20% od ukupnog iznosa projekta. Kako se u Nacrtu navodi 30% administrativnih troškova treba navesti da se ti troškovi odnose dijelom na isplatu ljudskih resursa koji su uključeni u implementaciji projekta, zatim na  putovanja, dnevnice, uredske troškove (dio priznatih troškova telefona, interneta, zakupa, poštanski troškovi itd) kao i uredski materijal. Prihvaćeno u članu 24  tačka 13 sada glasi: „Budžet projekta (po svakom elementu troška) i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih sredstava, kao i iznos sredstava ko koja su za isti projekat ili program odobrena od strane drugih donatora ukoliko su takva sredstva odobrena ili se za ista planira angažovati.“

Član 27 tačka 23 sada glasi: Administrativni troškovi ne premašuju 30% ukupnog budžeta projekta (ne premašuju od 5-10; premašuju od 0-5%). Administrativne troškove čine: kancelarijski materijal, knjigovodstvene usluge, gorivo, dnevnice, službena putovanja, reprezentacija, zakup poslovnog prostora, troškovi telefona i interneta, reklame i propagande, konsultantske usluge).

Također bi bilo poželjno da se implementacija projekta podijeli na dva dijela, a isplata odobrenih sredstava u dvije rate. Prva rata bi se uplatila nakon potpisivanja ugovora, a druga nakon pravdanja (narativnog i financijskog) prvog dijela implementacije projekta. Tako bi se lakše pratio tok realiziranja projekta.“ Nije prihvaćeno jer će dinamika plaćanja biti regulisana međusobnim ugovorom.

Miroslav Marušić  (NVO Boka)

- predlog da se u članu 3 alineja 4 izbaci  „i imaju sporazum o partnerstvu sa NVO iz opštine Kotor“. Nije prihvaćeno jer je interes uključenja i jačanje NVO sa teritorije opštine Kotor direktno ili u izuzetnim slučajevima  preko sporazuma sa  NVO iz drugih opština a u interesu opštine Kotor.

Na centralnoj javnoj raspravi održanoj dana 04.05.2017. godine dati su sljedeći predlozi.

Žarko Radulović (Eko centar Delfin) - dostavljena pisana verzija predloga i izmjena na Nacrt odluke dana 04.05.2017. god. broj 07-6290 sljedeće sadržine:

„Član 3

Predlog: Sredstva Budžeta opredijeljena članom 2 ove Odluke dodjeljuju se:

 • Nevladinim organizacijama koje za opštinu imaju poseban status – tradicionalnim nevladinim organizacijama: Bokeljska mornarica, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i Gradska muzika;
 • Nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori i sa sjedištem u opštini Kotor
 • Nevladinim organizacijama koje imaju sjedište van opštine Kotor, ali kandiduju projekte koji su od značaja za opštinu Kotor, realizuju se na njenoj teritoriji i imaju sporazum o partnerstvu sa NVO iz opštine Kotor na realizaciji kandidovanog projekta

Nevladine organizacije iz tačke 1 ovog člana koje imaju poseban status utvrđuju se posebnim aktom koji donosi Skupština, a na osnovu  utvrđenih kriterijuma. Nije prihvaćeno, jer Nacrt u članu 3 tačno i nedvosmisleno nabraja iz kojih sve oblasti djelovanja mogu konkurisati NVO čime se izbjegava široko tumačenje NVO sektora koji može participirati u raspodjeli.

Član 7.

Predlog: Da predstavnici NVO sektora i građana mogu biti i javni funkcioneri i rukovodioci u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Opština. Nije prihvaćeno jer NVO sektor treba odvojiti od sfere koju kontrolišu politički donosioci odluka.

Dalje je navedeno da nije neophodno za člana/icu Komisije imenovati predstavnika/cu nevladine organizacije sa teritorije druge opštine jer ima dovoljno kompetentnih predstavnika/ca NV sektora u našoj opštini. Nije prihvaćeno iz razloga što član Komisije ispred NVO ne može biti iz lokalne NVO koja konkuriše za sredstva čime se značajno smanjuje prostor za njihovog predstavnika/cu u Komisiji.

Predloženu formulaciju da „Komisija donosi proceduru po kojoj će raditi i odlučivati“, smatramo da treba izmijeniti, jer Komisija radi u skladu sa pravilnikom koji će biti definisan na osnovu smjernica iz Odluke. Prihvaćeno i kroz predloge ostalih učesnika javne rasprave.

 Član 9

Predlog: Smatramo da ovaj član treba dopuniti navedenim kako bi precizirali ograničavajući uslov za apliciranje nevladine organizacije čiji član je u Komisiji. Na taj način nije potrebno u nastavku Odluke navoditi ovaj uslov. Nije prihvaćeno jer je članom 7 navedeno da NVO čiji je predstavnik/ca član/ica Komisije ne može konkurisati za sredstva.

Član 10.

Predlog: Stav 5 da  više od 50% članova  organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodioci u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština. Nije prihvaćeno jer u organima upravljanja NVO ne bi trebalo da budu članovi/ce organa upravljanja političke partije. Štitimo nevladin sektor od političkog uticaja.

Član 11

Predlog: 4. izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da više od 50% članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodioci u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština. Nije prihvaćeno iz već iznijetih razloga u prethodnom obrazloženju.

Član 12

Predlog: Državljanin Crne Gore i ima prebivalište na teritoriji opštine  Kotor. Prihvaćeno u dijelu državljanstva, pa se član 12 mijenja i glasi: Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Komisije može biti lice koje:

- ima prebivalište na teritoriji opštine kao i sa teritorije druge opštine, ali bez  prava učešća na Konkursu;

- posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekata;

- nije javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

- da je državljanin/ka Crne Gore.”

Član 13

Predlog: Stav 4. Izjavu kandidata/kinje da nije javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač Država ili Opština;

prihvaćeno kroz uvodne izmjene predlagača

Član 15.

Predlog: Stav 2objavi listu članova/ica Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama iz Budžeta Opštine Kotor.

Obrazloženje: Naziv tijela je Komisija za raspodjelu sredstava NVO. Nije prihvaćeno jer je obrazloženje i naziv usaglašen sa tekstom Odluke.

Član 16.

Predlog: Članu Komisije mandat prestaje prije isteka vremena na koje je imenovan u slučaju:

1) podnošenja ostavke, o čemu obavještava rukovodioca Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i subjekte koji su ga predložili;

2) pravosnažnom odlukom suda osuđen na uslovnu ili bezuslovnu kaznu zatvora

Obrazloženje:

Predloženi način izmjene ovog stava daje mogućnost i Predsjedniku Komisije da podnese ostavku.

Smatramo da stav koji se odnosi na radnu sposobnost člana Komisije treba brisati ili preciznije definisati jer predloženi može biti diskriminatoran za člana Komisije koji ima fizički nedostatak. Smatramo da lice osuđeno na uslovnu ili bezuslovnu  kaznu zatvora u bilo kom trajanju ne može biti član Komisije. Djelimično prihvaćeno čl. 16 tačka 1 i glasi: Podnošenjem ostavke o čemu obavještava ostale članove/ice Komisije i subjekte koji su ga predložili. Djelimično prihvaćeno čl.16 tačka 2 i glasi: lišen poslovne sposobnosti uz dokumentaciju ljekara/ke specijaliste/kinje i ljekarske komisije.”

Prihvaćeno čl.16 tačka 3 i glasi: “pravosnažnom odlukom suda osuđen/a na uslovnu ili bezuslovnu kaznu zatvora”.

Član 19.

Predlog: Stav 1. Članovi Komisije imenovani kao predstavnici/ce istaknutih, stručnih i naučnih  radnika/ca i predstavnici/e nevladinih organizacija imaju pravo na nadoknadu u visini naknade odbornika/ca SO Kotor. Obrazloženje: Nazivi treba da budu zadržani u kontekstu cjelokupne Odluke. Prihvaćeno da nazivi I skraćenice budu jednoobrazne u tekstu Odluke.

Član 20.

Predlog: Stav 3. Zamijeniti riječ „urađenog” riječju „predloženog“. Prihvaćeno.

Član 21.

Predlog: Stav 2. Brisati riječ „može“. Nije prihvaćeno jer ako se ne odrede prioriteti po automatizmu su svih 11 tačaka iz člana 3 prioritetne oblasti za konkurisanje.

Član 25.

Predlog: Stav 4 alineja 7. Riječ „naznaku“ zamijeniti riječju „izjavu“. Prihvaćeno.

Stav 5 alineja 6. Nije neophodno navoditi riječ „svih“. Prihvaćeno, iza zareza briše se svih članova/ica Komisije.

Član 26.

Stav 1.  Umjesto „30%“   predlažemo  „70%“

Stav 2. Umjesto „70%“  predlažemo „30%“

Nije prihvaćeno jer se ne vidi smisao predloženog.

Član 27.

Predlog: U svim pozitivnim kriterijumima u dijelu ocjenjivanja koji se odnosi na “nevezan, nema, nije, ne uključuje, nedefinisan, nisu kako je navedeno” predlažemo ocjenu 0.

Nije prihvaćeno jer ocjena ima subjektivni karakter, štitimo različitu percepciju ocjenjivača/ice.

Član 29.

Predlog: U slučaju da dva ili više projekata dobije isti broj bodova a raspoloživa sredstva nisu dovoljna za njihovo finansiranje, sredstva će se dodijeliti za projekat koji, po zbirnoj ocjeni većine članova/ica Komisije, više doprinosi zadovoljenju prioritetnih potreba lokalne zajednice. Prihvaćeno.

Član 31.

Predlog: Stav 2 Nevladine organizacije koje su učestvovale u Konkursu i imaju primjedbe na odluku Komisije mogu podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dobijanja Odluke. Žalba se podnosi drugostepenom organu Glavnom administratoru koji je dužan da u roku od 30 dana donese Rješenje po žalbi. Prihvaćeno.

Član 32.

Predlog: Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i njenog javnog objavljivanja, Predsjednik Opštine sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva, u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke, zaključuje Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i dinamika plaćanja.

Realizaciju zaključenog ugovora, sprovođenje projektnih aktivnosti  i dinamiku plaćanja prati Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti  (prema proceduri koja prati ovu oblast). Prihvaćeno.

Član 33.

Predlog: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti će za potrebe praćenja realizacije odobrenih projekata formirati Evaluacioni tim, koji će biti zadužen za nadzor  i izvještavanje o  toku  realizacije planiranih aktivnosti, odnosima  sa ključnim zainteresovanim stranama i  realizaciju sredstava. Evaluacioni tim će biti uspostavljen posebnom odlukom kojom će biti definisana procedura evaluacije.

Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva ima obavezu da, u procesu praćenja realizacije projekta, sarađuje sa Evaluacionim timom i dostavi ili da ustupi na uvid traženu dokumentaciju i informacije. Takođe je u obavezi da Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti u roku od 30 dana od isteka roka za realizaciju projekta dostavi Izvještaj o realizaciji projekta sa svom pratećom dokumentacijom.-nije prihvaćeno jer je angažovanje evaluacionog tima pomenuto u nacrtu odluke kao jedna od mogućnosti eksterne kontrole.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti podnosi Skupštini izvještaj o podržanim projektima, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima. Nije prihvaćeno jer je isto definisano čl.34.

Član 34.

Predlog: Predložena izmjena člana 33 podrazumijeva brisanje člana 34. Nije prihvaćeno.

Član 35.

Predlog: vodi računa o definisanim rokovima i načinima oglašavanja konkursa, sazivanje  Komisije, zapisnicima sa sastanaka Komisije, propisuje obrasce za prijavu na konkurs, propisuje formu i sadržinu odluke, objavljuje je na propisan način, prati realizaciju, sprovodi dinamiku plaćanja, vrši kontrolu izvršenja projekta i sl. Nije prihvaćeno jer je isto definisano čl.34.

Na javnoj raspravi Predlagač je od predstavnika/ca NVO sektora tražio predloge u domenu procedure pri imenovanju članova/ica Komisije iz reda istaknutih stručnih i naučnih radnika/ca. Konstatovano je da transparentnu proceduru zadovoljava predviđeno imenovanje od strane Predsjednika na predlog Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

OBRAĐIVAČ,

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelanosti