header image

ODLUKA O VISINI, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE SPORTA

08.12.2017.
blog image

Saglasno članu 11 i 12, a na osnovu člana 87 Zakona o sportu (»Službeni list CG«, br. 36/11 i 36/13), člana 30 Statuta Opštine Kotor (»Službeni list CG«- Opštinski propisi,br.03/04), na sjednici održanoj 08.12.2017. god. Skupština opštine Kotor donijela je

ODLUKU

o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje SPORTA

Prilog: