header image

PODSJEĆANJE – U TOKU JE DRUGI JAVNI JAVNI POZIV ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO

12.10.2017.
blog image

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu sredstava NVO. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata/kinju u sastav Komisije mora obavljati djelatnost shodno uslovima propisanim u članu 3. Odluke.

Kandidata/kinju za člana/icu Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove: da je upisana u Registar nevladinih organizacija; da je registrovana na teritoriji Crne Gore i da ima sjedište u opštini Kotor; da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije; da članovi organa upravljanja nevladine organizacije nisu odbornici/e, poslanici/e, članovi/ce organa upravljanja političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodioci/teljke u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

Nevladina organizacija obavezna je da uz predlog kandidata/kinje dostavi sljedeće dokaze : kopiju Rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama; kopiju statuta organizacije; dokaze o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini; izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da članovi/ice organa upravljanja nisu odbornici/e, poslanici/e, članovi/ice organa upravljanja političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodioci/teljke u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština. Kandidat/kinja NVO za člana/icu Komisije mora ispunjavati sljedeće uslove: da ima prebivalište na teritoriji opštine Kotor; da ima prebivalište na teritoriji druge opštine, ali da NVO koja ga predlaže za kandidata/kinju nema pravo učešća na konkursu; da posjeduje iskustvo u izradi i realizaciji projekata; da nije odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica organa upravljanja političkih partija, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

Nevladina organizacija koja predlaže kandidata/kinju za člana/icu Komisije obavezna je da dostavi: ovjerenu fotokopiju lične karte za kandidata/kinju kojeg/u predlaže; biografiju kandidata/kinje sa dokazom o posjedovanju iskustva u izradi i realizaciji projekata; izjavu kandidata/kinje da nije odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica organa upravljanja političkih partija, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština; izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Komisije.