header image

TREĆI PUT JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

16.10.2017.
blog image

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu sredstava NVO.Nevladina organizacija koja predlaže kandidata/kinju u sastav Komisije mora obavljati djelatnost shodno uslovima propisanim u članu 3. Odluke.

Kandidata/kinju za člana/icu Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove :

 • da je upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • da je registrovana na teritoriji Crne Gore i da ima sjedište u opštini Kotor;
 • da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;
 • da članovi organa upravljanja nevladine organizacije nisu odbornici/e, poslanici/e, članovi/ce organa upravljanja političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodioci/teljke u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

 Nevladina organizacija obavezna je da uz predlog kandidata/kinje dostavi sljedeće dokaze:

 • kopiju Rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;
 • kopiju statuta organizacije;
 • dokaze o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini;
 • izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da članovi/ice organa upravljanja nisu odbornici/e, poslanici/e, članovi/ice organa upravljanja političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodioci/teljke u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

 Kandidat/kinja NVO za člana/icu Komisije mora ispunjavati sljedeće uslove:

 • da ima prebivalište na teritoriji opštine Kotor;
 • da ima prebivalište na teritoriji druge opštine, ali da NVO koja ga/je predlaže za kandidata/kinju nema pravo učešća na konkursu;
 • da posjeduje iskustvo u izradi i realizaciji projekata;
 • da nije odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica organa upravljanja političkih partija, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština.

 Nevladina organizacija koja predlaže kandidata/kinju za člana/icu Komisije obavezna je da dostavi :

 • ovjerenu fotokopiju lične karte za kandidata/kinju kojeg/u predlaže;
 • biografiju kandidata/kinje sa dokazom o posjedovanju iskustva u izradi i realizaciji projekata;
 • izjavu kandidata/kinje da nije odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica organa upravljanja političkih partija, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština;
 • izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Komisije.

Iz jedne nevladine organizacije može biti imenovan/a samo jedan/na predstavnik/ca u sastav Komisije. Nevladina organizacija može predložiti samo jednog/nu kandidata/kinju za člana/icu Komisije.

Rok za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Komisije je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva – zaključno sa 26. oktobrom.

Dokumentaciju za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije, koja je navedena u ovom javnom pozivu, nevladine organizacije dostavljaju Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor u zatvorenim kovertima sa naznakom - „Predlog kandidata/kinje za člana/icu Komisije za NVO“ preko Građanskog biroa Opštine Kotor, kao i putem poštanske pošiljke.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE KOTOR