header image

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI SPROVEDENOJ PO NACRTU ODLUKE O PODSTICAJIMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

27.10.2017.
blog image

Nakon utvrđivanja Nacrta odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede od strane Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, kao nadležnog organa lokalne uprave za sprovođenje javne rasprave, sprovedene su sljedeće aktivnosti

 • Tekst Nacrta je u skupštinskoj proceduri proslijeđen svim odbornicima/ama Skupštine opštine Kotor i odborničkim klubovima sa područja opštine Kotor.
 • Obavještenje o javnoj raspravi emitovano je u informativnom programu Lokalnog javnog emitera i na sajtu Opštine Kotor. O javnoj raspravi poljoprivredni proizvođači i mjesne zajednice Opšrine Kotor upoznati su i telefonskim putem.
 • Tokom trajanja javne rasprave zainteresovani/ne su mogli dobiti sve informacije i dostaviti eventualne predloge, sugestije i primjedbe na Nacrt odluke u prostorijama Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove I saobraćaj, putem mail-a Sekretarijata i preko građanskog biroa.
 • Održane su dvije javne rasprave na koje su pozvani poljoprivredni proizvođači, predstavnici mjesnih zajednica i ostali zainteresovani građani

Na prvoj javnoj raspravi održanoj 06.10.2017. godine na kojoj je prisustvalo 10 građana/ki dati su sljedeći predlozi:

Vesna Đukić je predložila da treba programom stimulisati one koji počinju da se bave maslinarstvom. Osvrnula se na član 14. Odluke I pitala da li maslinarsko društvo ima pravo na sredstva iako je regionalnog karaktera? Lica koja počinju da se bave maslinarstvom su stimulisana kroz mogućnost nabavke sadnog materijala za zasnivanje novih maslinjaka. Maslinarsko društvo ima pravo na sredstva ako svoje aktivnosti u oblasti poljoprivrede sprovodi na teritoriji Opštine Kotor.

Kako bi se izbjegle nedoumice, potrebno je u teksu Odluke izmijeniti naziv “premija” I poljoprivredno zemljište.

Nije prihvaćena primjedba jer se u čl.14 nacrta odluke detaljno objašnjava mogućnost učešća za NVO i Udruženja,a u čl. 17 se definiše vlasnost i definisanje poljoprivrednog zemljišta.

Vladan Vuković smatra da treba izvršiti izmjenu člana 10. Odluke jer se pčelinjak može držati I na prostorima koji nisu u vlasništvu pčelara.

Odbija se zbog toga što je u čalnu 10. Nacrta odluke navedeno da korisnici moraju posjedovati poljoprivredno zemljište ili uzeto u zakup za držanje pčelinjih društava, a članom 17 navedeno je da korisnici podsticajnih mjera moraju posjedovati poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu ili u vlasništvu članova njegove uže porodice ili uzeto pod zakup, čime se daje mogućnost da se pčelinjak drži i na prostorima koji nisu u vlasništvu pčelara.

Marko Dudić je imao primjedbu na član 11. u smislu da je potrebno definisati premije za pčelarstvo.

Primjedba je prihvaćena pa će biti dodato u čl.10 nacrta odluke

Na centralnoj javnoj raspravi održanoj 13.10.2017. godine na kojoj je prisustvalo 4 građana/ki dati su sljedeći predlozi:

Sanja Odža predložila je da se u članu 9. Odluke uvrsti subvencija za nabavku opreme za ventilaciju i stolova za natklijavanje, kao i inventar za rasadničku proizvodnju npr. saksije, supstrati itd.

Nije prihvaćeno jer se u čl.9 nacrta odluke definiše oprema gdje spadaju i pomenuti predlozi.

Stefanija Vujković smatra da treba obuhvatiti proizvođače koji rade u plastenicima čija je površina 100 m2.

Prihvata se izmjena u čl.9 nacrta odluke.

Slobodan Ćetković je predložio da se u Odluci nađu sredstva kojima bi se subvencionirao dolazak veterinara I umjetno osjemenjavanje stoke, s obzirom da to predstavlja veliki izdatak uzgajivačima stoke.

Nije prihvaćeno jer se u nacrtu odluke definiše premija koja neće biti posebno usmjerena pa se dobijena sredstava mogu usmjeriti od strane samog poljoprivrednog proizvodjača.

Putem maila Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove I saobraćaj primljen je  dopis sa prijedlozima u vezi Nacrta odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede.

Društvo pčelara Kotor – predsjednik Boško Jovanović

U čalnu 10. pod prihvatljive investicije da se uvrsti i nabavka košnica.

Nabavka košnica je već navedena kao prihvatljiva investicija u članu 10. tako što je navedeno da se podsticajne mjere odnose i na učešće u troškovima nabavke opreme, a takođe je navedeno i da po prihvatljive investicije potpada i formiranje ili proširivanje pčelinjaka sa pripadajućom opremom.

U članu 10. pod prihvatljive investicije da se uvrsti organizovanje edukativnih skupova (predavanja)

Primjedba je prihvaćena i biće dodat novi član kojim je predvidjeno subvencioniranje učešća na sajmovima i

U članu 10. pod kriterijumi prihvatljivosti da se dio rečenica “Korisnici moraju posjedovati poljoprivredno zemljište....” preformuliše u “Korisnici ili članovi porodice moraju posjedovati zemljište...” kako bi I članovi koji pčelare u urbanizovanim dijelovima opštine mogli konkurisati.

Nije prihvaćeno jer je uu Čl. 17 nacrta odluke definisano

U članu 10. pod kriterijumi prihvatljivosti u dijelu “Ukoliko je predmet investicije proširenje pčelinjaka, nabavka opreme, antivaroznih podnjača, ljekova I prihrane za pčelinja društva, broj pčelinjih društava ne smije biti manji od 20”, minimalni broj društava smanjiti na 10.

Primjedba se prihvata pa se u čl. 10 mijenja da broj pčelinjih društava navodi da ne smije biti manji od 10.

Sam predlagač je odlučio da se nacrt odluke dopuni na taj način što se vrše izmjene i dopune:

1. čl. 3 stav 2 mijenja se i glasi

Budžetom opredjeljena sredstva podsticaja raspoređuju se korisnicima prema godišnjem Programu podsticajnih mjera u poljoprivredi (u daljem tekstu Program), koji donosi Predsjednik Opštine,a na predlog Sekretarijata nadležan za poslove poljoprivrede.

Program posticajnih mjera se donosi za svaku godinu posebno,a u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta.Program sadrži prioritete za podsticaj u poljoprivredi za tu kalendarsku godinu.

Program posticajnih mjera sadrži planirana sredstva  za podsticaj svake od prioritetnih oblasti poljoprivrede,navedene u Programu,razloge za podsticaj,ciljeve, obuhvat podsticaja,opis mjere I kriterije za podsticaj,korisnike ,način plaćanja,procedure realizacije,tačan opis I iznos (u novcu ili procentu) podsticaja

2. čl. 5 mijenja se i glasi 

Pravo na podsticaje u poljoprivredi korisnici ostvaruju kroz slijedeće vrste podsticaja:

 1. Podrška razvoju voćarske i vinogradarske  proizvodnje
 2. Podrška razvoju maslinarstva,
 3. Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje,
 4. Podrška razvoju pčelarstva,
 5. Podrška razvoju stočarstva,
 6. Podrška razvoju organske poljoprivrede,
 7. Podrška razvoju ribarstva i marikulture,
 8. Podrška razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja ,
 9. Podrška učestvovanja i organizovanja sajamskih i sličnih manifestacija registrovanim udruženjima poljoprivrednih proizvodjača (emisije o poljoprivredi, okrugli stolovi,edukacija i sl)

 3. čl 7  u dijelu kriterijuma prihvatljivosti mijenja se i glasi

 Potrebna površina se umjesto 1500 m² mijenja cifrom 500 m²

 4. čl.9. u dijelu kriterijuma prihvatljivosti mijenja se i glasi

 Potrebna površina za gajenje povrća u zatvorenom prostoru se umjesto 1000 m² mijenja cifrom 100 m².

 5. čl 9 mijenja se i glasi

 U stavu 1 se dodaje mogućnost davanja subvencija za nabavku novih grla i uvode se premije   u svinjogojstvu.

 6. čl.20 dodaje se novi stav

 Tačni procenti podrške biće odredjeni Programom posticaja.

 

IZVJEŠTAJ OBRADILI:

 1.  Vladimir Bujišić, v.d. sekretar
 2. Budislav Vasić, savjetnik

 

             U cilju omogućavanja uvida u izvještaj o javnoj rapravi,zapisnik će biti objavljen na sajtu Opštine Kotor  i na oglasnoj tabli.

             Predlagač će izvještj dostaviti Skupštini opštine Kotor uz predlog odluke sa izmjenama i dopunama.