header image

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU IZMJENA I DOPUNA DUP - A MORINJ I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE DUP - A MORINJ

14.04.2015.
blog image

Broj: 0303-4798Kotor, 14.04.2015. godineOBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU IZMJENA I DOPUNA DUP-a MORINJ I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE DUP-a MORINJOdlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-4793 od 14.04.2015.godine, utvrđen je Nacrt izmjena i dopuna DUP-a Morinj i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Javna rasprava će trajati od 16.04.2015.godine dozaključno sa 30.04.2015.godine.U toku javne rasprave, radi javnog uvida javnosti i zainteresovane javnosti, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora u zahvatu DUP-a Morinj, mogu izvršiti uvid u Elaborat Plana, kao i u Elaborat Strateške procjene uticaja na životnu sredinu DUP-a Morinj u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.U prostorijama Sekretarijata za urbanizam svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 11,00 časova.Programom sprovođenja javne rasprave planiran je radni sastanak uz prisustvo obrađivača Plana na kome će stručni tim obrađivača obrazložiti predložena planska rješenja i davati odgovore na moguća pitanja učesnika.

Centralna tribina sa obrađivačem plana i predstavnicima Sekretarijata za urbanizam je planiran za utorak, 29.04.2015.godine, sa početkom u 10,00 časova u palati Bizanti.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predložena planska rješenja mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 08.05.2015.god., u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.
Subjekti koji treba da uzmu učešća u javnoj raspravi po nacrtu izmjena i dopuna DUP-a Morinj su: stanovnici i zainteresovani korisnici prostora sa područja iz obuhvata Plana, klubovi odbornika, javna preduzeća koja upravljaju infrastrukturnim sistemima i svi ostali zainteresovani subjekti.

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja, jednog dnevnog štampanog medija i na sajtu Opštine Kotor ( www.kotor.me).

Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefonu broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 226 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.


SEKRETAR,

Slavica Vojinović