header image

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU IZMJENA I DOPUNA DUP - A NERIN I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE DUP NERIN

22.07.2015.
blog image

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-10721 od 21.07.2015.godine, utvrđen je Nacrt DUP-a Nerin i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Javna rasprava će trajati od 27.07.2015.godine do 11.08.2015.godine.U toku javne rasprave, radi javnog uvida javnosti i zainteresovane javnosti, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora u zahvatu DUP-a Nerin, mogu izvršiti uvid u Elaborat Plana, kao i u Elaborat Strateške procjene uticaja na životnu sredinu DUP-a Nerin u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.U prostorijama Sekretarijata za urbanizam svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 11,00 časova.Programom sprovođenja javne rasprave planiran je radni sastanak uz prisustvo obrađivača Plana na kome će stručni tim obrađivača obrazložiti predložena planska rješenja i davati odgovore na moguća pitanja učesnika.Centralna tribina sa obrađivačem plana i predstavnicima Sekretarijata za urbanizam je planiran za utorak, 04.08.2015.godine, sa početkom u 10,00 časova u palati Bizanti.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predložena planska rješenja mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 15.08.2015.god., u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.
Subjekti koji treba da uzmu učešća u javnoj raspravi po Nacrtu DUP-a Nerin su: stanovnici i zainteresovani korisnici prostora sa područja iz obuhvata Plana, klubovi odbornika, javna preduzeća koja upravljaju infrastrukturnim sistemima i svi ostali zainteresovani subjekti.
Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja, jednog dnevnog štampanog medija i na sajtu Opštine Kotor ( www.kotor.me).
Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefonu broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 226 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

SEKRETAR

Slavica Vojinović