header image

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SA IZMJEŠTANJEM TS 10 - 0.4kV 1x1000kVA “GRAD 9” SA UKLAPANJEM U VN I NN MREŽU (ZAMJENA POSTOJEĆE TS 10 - 0.4kV 2x630kVA “GRAD 9”), REGION 5, K.O.KOTOR II, KOTOR

23.02.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SA IZMJEŠTANJEM TS 10/0.4kV 1x1000kVA “Grad 9” SA UKLAPANJEM U VN I NN MREŽU (ZAMJENA POSTOJEĆE TS 10/0.4kV 2x630kVA “GRAD 9”), REGION 5, K.O.KOTOR II, KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-2651 od 21.02.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju sa izmještanjem TS 10/0.4kV 1x1000kVA “Grad 9” sa uklapanjem u VN I NN mrežu (zamjena postojeće TS 10/0.4kV 2x630kVA “Grad 9”), Region 5, K.O.Kotor II, Kotori stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 21.02.2022. do 08.03.2022.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 08.03.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

 Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

 Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

PRILOZI: