header image

Javna Rasprava po Nacrtu Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju saobraćajnice do lokaliteta Bigova - Trašte

09.10.2014.
blog image

Odlukom Skupštine Opštine Kotor, broj 11-14953 od 14.10.2014.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju odnosno rekonstrukciju saobraćajnica do lokaliteta Bigova-Trašte i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 30 dana. Javna rasprava će trajati od 14.10.2014 do 14.11.2014 godine.  U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora na području Bigova, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.Programom sprovođenja javne rasprave planirana je centralna javna rasprava uz prisustvo obrađivača Odluke na kome će stručna lica Sekretarijata obrazložiti predloženu Odluku i davati odgovore na moguća pitanja učesnika.

Centralna javna rasprava je planirana za srijedu, 11.11.2014 godine, sa početkom u 10,00 časova u palati Bizanti.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 14.11.2014.god., Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor.
Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine.
Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti  na telefonu broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

Prilog: Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju odnosno rekonstrukciju saobraćajnica do lokaliteta Bigova - Trašte 

            Programski zadatak sa elementima urbanističko tehničkih uslova