header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS `ORAHOVAC - SIMENS INŽENJERING` SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

02.10.2018.
blog image

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering“ sa uklapanjem u SN mrežu i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Javna rasprava će trajati od 17.09.2018. do 01.10.2018.godine.U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.Centralna javna rasprava je odložena iz tehničkih razloga i održati će se  08.10.2018.godine sa početkom u 12,00 časova u palati Bizanti uz prisustvo predstavnika Sekretarijata za urbanizam

Programom sprovođenja javne rasprave planirana je centralna javna rasprava uz prisustvo obrađivača Odluke na kome će stručna lica Sekretarijata obrazložiti predloženu Odluku i davati odgovore na moguća pitanja učesnika.

Centralna javna rasprava je odložena iz tehničkih razloga i održati će se  08.10.2018.godine sa početkom u 12,00 časova u palati Bizanti uz prisustvo predstavnika Sekretarijata za urbanizam.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 01.10.2018.god. Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor.

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine.

Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.


Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti  na telefonu broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.


Pomoćnik  Sekretara,
Koča Đurišić,dipl.prav