header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE GRAĐEVINSKOG I KABASTOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

16.08.2019.

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje građevinskog i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 16.08.2019. do 31.08.2019.godine.

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.
Programom sprovođenja javne rasprave planirana je centralna javna rasprava uz prisustvo obrađivača Odluke na kome će stručna lica Sekretarijata obrazložiti predloženu Odluku i davati odgovore na moguća pitanja učesnika.
Centralna javna rasprava će se održati 30.08.2019.godine sa početkom u 12 časova u palati Bizanti uz prisustvo predstavnika Sekretarijata za urbanizam.
Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 31.08.2019.god. Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor.
Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine.
Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,
GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE