header image

JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA - ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA EKSPLOATACIJU TEHNIČKO– GRAĐEVINSKOG KAMENA SA LEŽIŠTA „LEDENICE“, NA KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 1150 I 1156 KO LEDENICE, 741, 742, 743, 755, 756 KO KRIVOŠIJE DONJE I 1 I 2 KO RISAN II, OPŠTINA KOTOR

11.03.2022.

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Preduzeće „MIL-COM“ D.O.O. iz Nikšića, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko– građevinskog kamena sa ležišta „Ledenice“, na katastarskim parcelama br. 1150 i 1156 KO Ledenice, 741, 742, 743, 755, 756 KO Krivošije Donje i 1 i 2 KO Risan II, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, kao  i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne bštine, Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 10.04.2022.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u PC Škaljari, sala za sastanke Preduzeća „Platinum Montenegro“, Opština Kotor, dana 28.03.2022.godine, sa početkom u 10 časova.

                                                                                                                                                                                                                                        

Kontakt osoba:

Jasmina Janković-Mišnić, Samostalni savjetnik I

Tel: +382 20 446 517: +382 67 807 382

mail: jasmina.jankovic@epa.org.me

 

                                                                                                                                                                                                                             v.d.sekretarka

Bojana Petković, dipl. ing.arh