header image

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

05.10.2017.
blog image

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove
Etičke Komisije za lokalne službenike i namještenike

  1. Za člana Etičke Komisije ne može biti izabrano lice koje je:

-         izabrani predstavnik ili funkcioner, u smislu odredaba Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera,

-         funkcioner ili član organa političke partije, (predsjednik Partije, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioner),

-         pravosnažno osuđeno lice za krivična dijela koja ga čine nepodobnim za članstvo u Etičkoj Komisiji. 

  1. Pravo predlaganja kandidata imaju: građanin, grupa građana, zaposleni u organima lokalne uprave, zaposleni u javnim službama, zaposleni u lokalnim medijima i nevladine organizacije koje imaju sjedište na području opštine.

 Ovlašćeni predlagači iz stava 1. ovog člana mogu predložiti najviše pet kandidata. 

  1. Ovlašćeni predlagač, uz predlog, obavezno dostavlja: ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga.

Ovlašćeni predlagač uz predlog dostavlja:

-         potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke Komisije iz tačke 3. ovog  Poziva,

-         dokaz o prebivalištu kandidata;

-         dokaz o radnom odnosu kandidata za lica iz tačke 1. stav 1. alineja 2. 3. i 4. , odnosno dokaz o članstvu kandidata za lica iz tačke 1. alineja 5 ovog Poziva.

-         izjavu kandidata da prihvata kandidaturu.

Rok za predlaganje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

  1. Predlozi za kandidate za članove Etičke Komisije podnose se Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Kotor.

Ovaj Javni poziv objaviće se u dnevnom listu  “Dan”, putem lokalnog javnog radio difuznog servisa „Radio Kotor“ i na web sajtu opštine Kotor www.opstinakotor.com.

Odbor za izbor i imenovanja