header image

Komunalna policija - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada: 

Komunalna policija vrši poslove koji obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti i druge oblasti u kojima Opština vrši sopstvene poslove ili poslove iz nadležnosti državne uprave koji su joj preneseni zakonom ili povjereni na osnovu zakona i to: u oblastima snadbijavanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, javne čistoće, održavanja komunalnih objekata, održavanja pijaca, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, lokalnih puteva, ulica, saobraćajnih znakova i signalizacije, prevoza putnika/ca u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, parkiranja, sahranjivanja, održavanja stambenih i drugih objekata, zaštite od buke i kontrole radnog vremena i vrše druge poslove iz nadležnosti Opštine u skladu sa posebnim propisima;

 • pruža pomoć nadležnim organima Opštine i javnim službama, u skladu sa zakonom i kada ti organi odnosno službe procjene da je za izvršenje njihovih odluka pomoć Komunalne policije potrebna;
 • učestvuje u zaštiti i spašavanju u skladu sa Zakonom i u slučaju opasnosti izazvane elementarnim i drugim nepogodama kojima se ugrožavaju građani/ke i materijalna dobra;
 • učestvuje u izradi nacrta i predloga propisa koji se odnose na djelokrug poslova službe;
 • podnosi godišnji izvještaj o radu organa lokalne uprave za potrebe predsjednika/ce Opštine , Glavnog administratora i Skupštine opštine;
 • Podnosi izvještaj u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji nadležnoj komisiji i po potrebi nadležnom organu državne uprave;
 • priprema informativne i druge stručne materijale za predsjednika/cu Opštine, Skupštinu opštine i vrši druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.
 • daje upozorenja;
 • izdaje usmena naređenja;
 • utvrđuje indetitet;
 • liši slobode učinioca prekršaja ili drugog kažnjivog dijela;
 • zaustavi i privremeno isključi vozilo iz saobraćaja;
 • pregleda predmete;
 • privremeno oduzima predmete;
 • primijeni video nadzor i
 • upotrijebi fizičku snagu, palicu i sredstva za vezivanje (u daljem tekstu: sredstva prinude).

Pored navedenih ovlašćenja Komunalna policija može izdati prekršajni nalog, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu i, kad utvrdi da nije nadležna za postupanje, obavijestiti drugi nadležni organ radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.