header image

OBAVJEŠTENJE KOMUNALNE POLICIJE

10.04.2014.
blog image

Komunalna policija opštine Kotor će u narednom periodu pojačano kontrolisati prevoz i deponovanje otpada, građevinskog šuta, kamena i zemlje i sprovoditi odredbe propisane Zakonom o upravljanju otpadom i Odluke o održavanju čistoće.Obavještavamo sve prevoznike otpadom, građevinske investitore da se strogo pridržavaju odredbi Zakona, kako bi izbjegli kažnjavanje, a kaznene odredbe su sljedeće:

Za ulazak u Stari grad sa specijalnim vozilom ”damper” potrebno je Rješenje za transport Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj , a nakon dobijanja istog neophodno je Odobrenje za ulazak u Stari grad od navedenog Sekretarijata.
Čl.90. Zakona o upravljanju otpadom propisano je da će se novčanom kaznom od 1000 do 10000 eura kazniti pravno lice ako obavlja djelatnost prerade, odnosno odstranjivanja otpada, a ne posjeduje odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu i potreban broj zaposlenih na osnovu dozvole za preradu ili odstranjivanje otpada ili ukoliko obavlja djelatnost sakupljanja, odnosno transporta otpada, a nije upisan u registar sakupljača odnosno prevoznika.
Za prekršaj iz citiranog člana ( i čl.90.stav 1.tačka 2,4,6, 11 I 13) kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 500 do 1000 eura.

Članom 3.stav 1.tačka 7.Zakona o upravljanju otpadom propisano je da je građevinski otpad , otpad koji nastaje prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata.Čl. 54.stav.2.istog Zakona je propisano da je zabranjeno odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal.
Čl.91.stav 1.je propisano: da će se novčanom kaznom od 500 do 20.000 eura kazniti pravno lice, ako postupi suprotno članu 54.stav.2.
Čl. 91.stav.1 tačka 28 je propisano da ukoliko postupi u suprotnosti sa navedenim članom da će fizičko lice biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 2000 eura.
Čl.43.Odluke o održavanju čistoće (Sl.list Crne Gore 13/11).propisano je da se otpad odvozi na deponiju.Zabranjeno je van deponije , istovarati ili ostavljati građevinski otpad, ambalažni otpad, fekalni otpad, šut, zemlju i sl.
Zbog činjenice da na prostoru opštine Kotor postoje ilegalne deponije i odlagališta građevinskog otpada, kojim na nezakonit način upravljaju fizička lica( naplacuju deponije i ugrožavaju geografski i ekološki diverzitet)tom problemu ćemo obratiti posebnu pažnju i kažnjavatćemo prekršioce zakona u maksimalnom iznosu novčanih kazni.
Pozivamo građane da iskažu svoju građansku i ekološku samosvjest i na dežurni telefon komunalne policije 067 465 101 prijave sve vidove ugrožavanja životne sredine, u smislu nelegalnih deponija.Komunalna policija će štititi njihov lični identitet i bit će u potpunoj funkciji brze i efikasne primjene Zakonom datih ovlašćenja.

NAČELNIK
Zoran Vučinović