Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Procjena uticaja projekata na životnu sredinu

Održivi razvoj i zaštita životne sredine bili su razlog za donošenje sistemskih zakona: Zakona o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, Zakona o Procjeni uticaja na životnu sredinu i Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, usvojenih u Republičkom parlamentu 2005. godine.

Zbog nedovoljno razvijene infrastrukture i drugih razloga njihova implementacija je odložena za 1. januar 2008. godine.

Tada je i otpočela primjena Zakona o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, Zakona o Procjeni uticaja na životnu sredinu i Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kojima je dio obaveza iz oblasti zaštite životne sredine prenijet sa nivoa Ministarstva na lokalnu upravu. U slučaju naše opštine to je Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine.

Stoga upoznajemo zainteresovanu javnost kao i organe lokalne uprave da se o ovim aktivnostima bliže upoznaju preko dokumenata koja činimo dostupnim na sajtu.

Važno je istaći da je za sve projekte za čije je izdavanje dokumentacije za gradnju nadležna lokalna uprava, a predviđeni su posebni uslovi za zaštitu životne sredine, što je u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, saglasnost na procjenu uticaja na životnu sredinu daje ovaj Sekretarijat.

Zato obavještavamo investitore da blagovremeno započnu proceduru dobijanja ekološke saglasnosti koja čini sastavni dio dokumentacije za izdavanje rješenja o građevinskoj dozvoli.

ZAKON O PROCJENI UTICAJA ŽIVOTNU SREDINU

UREDBA O PROJEKTIMA ZA KOJE SE VRŠI PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

 
 

POKRETANJE POSTUPKA

 
 

I faza - Postupak odlučivanja o potrebi procjene uticaja

Na osnovu člana 10 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05), Ministarstvo turizma i zaštiteživotne sredine, donosi PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list Crne Gore", br. 14/07 od 21.12.2007)

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj dokumentacije koju nosilac projekta podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja. Projekti za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su u Listi II Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.

 

II faza - Postupak određivanja obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 15 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", br. 80/05), Ministarstvo turizma izaštite životne sredine, donosi PRAVILNIK O SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list Crne Gore", br. 14/07 od 21.12.2007)

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj dokumentacije koju nosilac projekta podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu. Shodno članu 15 stav 1 Zakona o procjeni uticaja nosilac projekta može podnijeti zahtjev za određivanje obima i sadržaja.

 

III faza - Postupak davanja saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Shodno članu 17 Zakona o procjeni uticaja nosilac projekta podnosi zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana nosilac projekta podnosi elaborat.

Ako je nadležni organ odlučivao o obimu i sadržaju elaborata, nosilac projekta je dužan da zahtjev za davanje saglasnosti podnese nadležnom organu najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke o obimu i sadržaju elaborata.  Ako nosilac projekta iz stava 3 ovog člana podnese zahtjev za davanje saglasnosti po isteku propisanog roka, nadležni organ će odlučiti o podnijetom zahtjevu u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Na osnovu člana 18 stav 6 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05), Ministarstvo turizma izaštite životne sredine, donosi PRAVILNIK O SADRŽINI ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list Crne Gore", br. 14/07 od 21.12.2007).

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

 

UČESTVUJTE U JAVNOM UVIDU

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, nadležni organima obavezu da javnost i zainteresovane organe i organizacije obavještava o svim podnijetim zahtjevima i odlukama koji se odnose na procjenu uticaja na životnu sredinu.

Na osnovu članu 29 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu nadležni organ ima obavezu da javnost obavještava o svim podnijetim zahtjevima i odlukama koji se odnose na procjenu uticaja na životnu sredinu. Obavještenja o podnijetim zahtjevima, javnom uvidu, javnoj raspravi i donijetim odlukama, biće objavljivana i u dnevnim listovima: "Pobjeda", "Vijesti" i "Dan". Zainteresovane organe i organizacije nadležni organ obavještava preko pošte, putem telefaksa i elektronskim putem.