Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

SAOPŠTENJE KOMUNALNE POLICIJE

06.06.2022.
Komunalna policija apeluje na građane da se odlaganje i deponovanje kabastog otpada vrši u skladu sa odredbama Zakona o Komunalnoj policiji, Odluke o komunalnom redu i na način propisan čl. 36 Odluke o održavanju čistoće: stari namještaj, otpad bijele tehnike i drugi kabasti predmeti iz domaćinstva i poslovnih prostora se mogu samo izuzetno ostavljati na javnim površinama i to na mjestima i u vrijeme koje odredi preduzeće za čistoću i uz saglasnost organa lokalne samouprave nadležnog za poslove komunalne policije i članom 52 stav 1 tačka 12 iste Odluke kojim je zabranjeno je odlaganje starog namještaja, otpada bijele tehnike i drugih kabastih predmeta iz domaćinstva i poslovnih prostora van mjesta za to određenih od strane preduzeća za čistoću.
Kaznene odredbe za počinjeni prekršaj citiranog člana su sljedeće: 
- Novčanom kaznom od 150 do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupi suprotno zabranama i propisima predviđenim članom 52 Odluke;
- Novčanom kaznom u visini od 20 do 1.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice;
- Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50 do 3.000 eura;
- Novčanom kaznom u visini od 20 do 1.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako postupi suprotno zabranama propisanim članom 52 Odluke.
 
Dani za kupljenje kabastog otpada od strane Komunalnog preduzeća su ponedjeljak, srijeda i petak. Srijeda je dan za kupljenje zelenog otpada.