Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Sekretar Skupštine

Biografija

Snežana Barba je rođena 02.01.1984.godine u Kotoru. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Profesionalnu karijeru je počela 2014.godine u  „M&I SYSTEM“ doo u Novom Sadu na poslovima pravnog savjetnika u svojstvu volontera i jedan period je volontirala u Direkciji za zgradnju i uređenje Kotora.

Radni odnos na određeno vrijeme zasnovala je u Turističkoj organizaciji Kotora tokom 2015 godine.

U notarskoj kancelariji u Tivtu, u svojstvu stručnog saradnika na svim pravnim poslovima, radila je od 15.01.2016.godine do 22.03.2021.godine.

Na mjestu v.d.pomoćnika sekretara Skupštine opštine Kotor, imenovana je 12.04.2021.godine.

Skupština opštine Kotor je svojim rješenjem od 16.08.2021. imenovala na funkciju v.d. Sekretarke skupštine.

 

Sekretar Skupštine:

 • organizuje i rukovodi  službom Skupštine,
 • stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica i skupštinskih radnih tijela,
 • pruža pravne savjete i daje mišljenja u vezi opštih i drugih akata koje donosi Skupština,
 • odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,
 • odgovoran je za objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine,
 • stara se o pravilnoj upotrebi simbola Opštine,
 • vrši i druge poslove u skladu sa posebnim aktom.
   
Kontakt:
Tel/fax: 032/ 322-360