header image

Sekretar Skupštine

Biografija

Dušanka Banićević rođena je 11. 01. 1957. godine u Beogradu.
Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Kotoru, a Pravni fakultet u Zagrebu.
Radni odnos započela u organima lokalne uprave na mjestu savjetnika za skupštinske poslove, a u tri mandata obavljala funkciju sekretara Skupštine Opštine Kotor.
Ima položen državni ispit za rad u organima lokalne uprave.
Skupština Opštine Kotor je svojim Rješenjem od 03. 09. 2019. godine imenovala na funkciju v. d. Sekretarke Skupštine. 

 

Sekretar Skupštine:

  • organizuje i rukovodi  službom Skupštine,
  • stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica i skupštinskih radnih tijela,
  • pruža pravne savjete i daje mišljenja u vezi opštih i drugih akata koje donosi Skupština,
  • odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,
  • odgovoran je za objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine,
  • stara se o pravilnoj upotrebi simbola Opštine,
  • vrši i druge poslove u skladu sa posebnim aktom.
   
Kontakt:
Tel/fax: 032/ 322-360