header image

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata:

 • uređivanje odnosa i obezbjeđivanje primjene propisa i drugih akata iz oblasti kulture, socijalne i dječije zaštite, sporta, obrazovanja, javnog informisanja, zdravstva, arhivske, bibliotečke, izdavačke djelatnosti i drugih oblasti društvenih djelatnosti u obimu zakonske nadležnosti, kao i mjeri njihovog značaja za razvoj opštine i ostvarivanje neposrednog interesa lokalnog stanovništva;
 • pripremanje predloga opštinskih odluka i drugih akata koje donose organi lokalne samouprave;
 • vršenje upravnog nadzora tj. nadzora nad zakonitošću akata i cjelishodnošću rada javnih službi (ustanova), kao i poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama;
 • stvaranje uslova za unaprijeđenje i razvoj kulture i stvaralaštva, donošenje programa kulturnih manifestacija od značaja za opštinu, praćenje i obezbjeđivanje uslova za njihovu realizaciju, saradnja sa javnim službama iz oblasti kulture čiji je osnivač Opština, stvaranje uslova za njihov rad i realizaciju usvojenih programa rada, saradnju sa republičkim javnim službama kulture koje obavljaju djelatnost na području opštine;
 • praćenje stanja u oblasti javnog informisanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite u obimu predviđenom posebnim zakonima, posebno staranje o obrazovanju djece i omladine sa posebnim potrebama, zaštiti zdravlja omladine, posebno u oblasti prevencije narkomanije i bolesti zavisnosti;
 • podsticanje rada i razvoja uspješnih studenata/kinja i mladih talenata, predlaganje odluke o kriterijumima stipendiranja studanata/kinja i sprovođenje postupaka i donošenje rješenja po konkursu za stipendiranje;
 • uređivanje odnosa u oblasti socijalne i dječje zaštite i ostvarivanje dodatnih vidova zaštite u obimu normativne regulative u opštini (novčana pomoć određenim kategorijama ugroženih lica) rješavanje o priznavanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;
 • rješavanje o izdavanju odobrenja za rad preduzetnicima/ama za rad video-DVD klubova;
 • vršenje stručnih i drugih poslova koji su povjereni Opštini u dijelu zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica;
 • stvaranje uslova za razvoj sporta, treninga i takmičenja sportista/kinja, unaprijeđenje dječijeg i omladinskog sporta i masovne fizičke kulture;
 • praćenje stanja u nevladinom sktoru i kompletni stručni i administrativni poslovi vezani za raspodjelu sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini;
 • vršenje poslova zaštite spomenika kulture i spomen obilježja od lokalnog značaja.