Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata:

 • razvoj i unapređenje kulture i stvaralaštva; podsticanje razvoja kulture kroz finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi; donošenje programa kulturnih manifestacija i izrade programa razvoja kulture; praćenje namjenskog trošenja budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju i sufinansiranju programa rada u oblasti kulture, ostvarivanje svih vidova saradnje u oblasti kulture; praćenje rada i podsticanje razvoja nevladinih organizacija u ovoj oblasti i kulturno umjetničkog amaterizma; obavljanje prenijetih i povjerenih poslova u ovoj oblasti, u skladu sa Zakonom;
 • praćenje razvoja i unapređenje sporta i fizičke kulture; izradu strategije razvoja sporta na lokalnom nivou; učešće u organizaciji sportskih manifestacija; dodjelu nagrada i priznanja u oblasti sporta i fizičke kulture; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe opštinske komisije za sport; učestvovanje u postupku raspodjele budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju i sufinansiranju sporta i praćenje namjenskog trošenja budžetskih sredstava; praćenje i unapređenje rada sportskih klubova čiji je Opština vlasnik/​suvlasnik;
 • vršenje upravnog nadzora i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama i organizacijama iz oblasti kulture i sporta; davanje mišljenja, pripremu predloga akata o davanju saglasnosti na statut, program rada i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji javnih službi i organizacija iz ovih oblasti, a čiji je osnivač Opština;
 • izradu nacrta i predloga akata vezanih za utvrđivanje kriterijuma za raspodjelu sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija; utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti, sačinjavanje javnog konkurs za raspodjelu sredstava NVO, učestvovanje u postupku i obaljvanje stručno-administrativnih poslova za potrebe komisije koja vrši raspodjelu; izradu ugovora o međusobnim pravima i obavezama Opštine i NVO u realizaciji projekata kojima je odobrena finansijska podrška i učestvovanje u praćenju njihove realizacije;
 • učestvovanje u razvoju i praćenje stanja u oblasti obrazovanja; saradnju sa obrazovnim ustanovama i drugim specijalizovanim ustanovama u oblasti obrazovanja, podsticanje obrazovnog rada i podrške mladim talentima, predlaganje kriterijuma i učestvovanje u postupku odobravanja stipendija studentima; vođenje postupka usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe opštinske komisije za usmjeravanje; vođenje evidencije o broju usmjerene djece;
 • uređivanje odnosa i obezbjeđivanje primjene propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječje zaštite, razvoj i unapređenje prava i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite; saradnju sa ustanovama socijalne i dječje zaštite, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama; praćenje stanja i vršenje istraživanja potreba građana za materijalnim davanjima i uslugama socijalne i dječje zaštite; postupak dodjele prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe, vođenje evidencije o korišćenju dodijeljenih objekata i korisnika, inicijativa za unapređenje stanja u oblasti osocijalnog stanovanja; obezbjeđivanje uslova za zaštitu i unapređenje manjinskih prava u skladu sa Ustavom i zakonom; rješavanje o priznavanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i vođenje evidencije o broju tih korisnika; vršenje stručnih i drugih poslova, koji su shodno propisima povjereni Opštini u dijelu zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica; podršku humanitarnim organizacijama u obimu izvornih nadležnosti, vršenje prenijetih i povjerenih poslova, u skladu sa Zakonom;
 • praćenje i unapređenje stanja po pitanju prava mladih i društvene brige o djeci; kreiranje strategija za djecu i mlade, praćenje i učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za preventivnu zaštitu omladine kroz organizovanje programa primarne prevencije bolesti zavisnosti i rizičnog ponašanja; učešće u organizaciji programa i različitih sadržaja za mlade;
 • obavljanje određenih poslova u obimu utvrđenom Zakonom o zaštiti spomenika kulture i spomen obilježjima;
 • praćenje stanja u oblasti javnog informisanja kroz rad lokalnog javnog emitera;
 • izradu projekata iz djelokruga Sekretarijata i saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama, NVO i fondacijama, javnim službama čiji je osnivač Država Crna Gora, nadležnim ministarstvima i organima državne uprave i lokalnih samouprava, u cilju unapređenja stanja u svim oblastima rada Sekretarijata;
 • pripremu izvještaja o radu Sekretarijata za potrebe predsjednika Opštine i glavnog administratora;
 • pripremu nacrta i predloga odluka iz svog resora, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine i resornih ministarstava, i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;
 • pripremanje propisa kojima se utvđuju poslovi iz nadležnosti Sekretarijata i analiza efekata primjene tih propisa (RIA);
 • sprovođenje Plana integriteta i drugih planova i programa Opštine iz djelokruga Sekretarijata;
 • vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
 • vrši i druge poslove iz djelokruga Sekretarijata, u skladu sa zakonom i drugim propisima.