header image

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNU RASPRAVU - NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U OPŠTINI KOTOR 2021 - 2024.

10.06.2021.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 0101-128/21-8460 od 10.06.2021. godine, utvrdio je Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u Opštini Kotor 2021-2024.

Vrijeme trajanja javne rasprave utvrđeno je u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će biti održana u periodu od 10.06.2021. godine zaključno sa danom 24.06.2021. godine.

Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u Opštini Kotor 2021-2024., biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti na e -mail madalena.martinovic@kotor.me ili na adresu - Opština Kotor, Građanski biro sa naznakom „Za Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti“.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-860, lokal 114 i 227 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.


SEKRETARIJAT ZA KULTURU,

SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI